+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SPO

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od: 21. 1. 2022)

 1. Pojem, předmět a právní úprava sociálně-právní ochrany dětí
 2. Vztah právní úpravy sociálně-právní ochrany dětí v zákoně
  č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, k Listině základních práv a svobod, Úmluvě o právech dítěte, právním předpisům Evropské unie a ostatním zvláštním právním předpisům upravujícím ochranu dětí
 3. Úmluva o právech dítěte, její postavení v právním řádu České republiky a její obsah
 4. Mezinárodní smlouvy k ochraně práv dětí, kterými je Česká republika vázána
 5. Okruh dětí, na které se sociálně-právní ochrana zejména zaměřuje podle § 6 zákona č. 359/1999 Sb.
 6. Podmínky pro poskytnutí sociálně-právní ochrany dětem
  v plném rozsahu a v nezbytném rozsahu podle § 2 zákona
  č. 359/1999 Sb.
 7. Orgány sociálně-právní ochrany dětí, úloha obcí, krajů a pověřených fyzických a právnických osob při zajišťování sociálně-právní ochrany dětí, komise pro sociálně-právní ochranu dětí a poradní sbory
 8. Základní principy poskytování sociálně-právní ochrany dětí podle Úmluvy o právech dítěte, Listiny základních práv a svobod a podle § 5, 7 až 9a zákona č. 359/1999 Sb.; standardy kvality sociálně-právní ochrany
 9. Oznamovací povinnost a povinnost sdělovat údaje podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí; povinnosti rodičů při spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí
 10. Oprávnění zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany navštěvovat děti a rodiny s dětmi
 11. Preventivní a poradenská činnost orgánů sociálně-právní ochrany
 12. Opatření sociálně-právní ochrany na ochranu dětí – vyhodnocování situace dítěte a rodiny, individuální plán ochrany dítěte, případové konference
 13. Uložení povinnosti využít odbornou poradenskou pomoc, výchovná opatření – podmínky uložení, správní řízení
 14. Činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností v soudních řízeních o úpravě poměrů nezletilých – návrhová oprávnění, poskytování součinnosti soudu při provádění výkonu rozhodnutí, výkon procesního opatrovnictví dítěte

15.  Činnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při svěření dítěte do výchovy jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte a při zprostředkování náhradní rodinné péče

 1. Působnost krajského úřadu a Ministerstva práce a sociálních věcí při zprostředkování náhradní rodinné péče
 2. Působnost Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí při zprostředkování osvojení dítěte ve vztahu k cizině podle zákona č. 359/1999 Sb. a podle Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
 3. Odborné posuzování pro účely zprostředkování osvojení a pěstounské péče
 4. Pěstounská péče – podmínky svěření dítěte do pěstounské péče, práva a povinnosti pěstouna, doba trvání pěstounské péče; svěření dítěte do péče jiné osoby podle § 953 a násl. občanského zákoníku
 5. Svěření dítěte do pěstounské péče na přechodnou dobu (podání návrhu, důvody, délka trvání); evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu (podmínky pro zařazení do evidence, vedení evidence),
 6. Definice osoby pečující a osoby v evidenci, práva a povinnosti osob pečujících a osob v evidenci, dohoda nebo rozhodnutí o úpravě práv a povinností při výkonu pěstounské péče a státní příspěvek na výkon pěstounské péče
 7. Osvojení nezletilého
 8. Poručenství a opatrovnictví dítěte
 9. Ústavní výchova podle občanského zákoníku a souvisejících právních předpisů; působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností při realizaci ústavní a ochranné výchovy a sledování výkonu ústavní péče podle § 28 až 30 zákona č. 359/1999 Sb.
 10. Určování a popírání rodičovství k dítěti
 11. Rodičovská odpovědnost, práva a povinnosti rodičů osobní povahy; výkon rodičovské odpovědnosti u rodičů, kteří nejsou plně svéprávní; zásahy soudu do trvání a rozsahu rodičovské odpovědnosti
 12. Podmínky výkonu rodičovské odpovědnosti, řešení sporů mezi rodiči, péče o dítě a jeho ochrana, osobní styk rodiče s dítětem, zastoupení dítěte, péče o jmění dítěte
 13. Úprava výkonu rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství a v případě nesezdaných rodičů, kteří spolu nežijí
 14. Vyživovací povinnost mezi předky a potomky, výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce
 15. Výkon sociální kurately pro děti a mládež podle § 31 až § 34 zákona č. 359/1999 Sb.
 16. Formy týrání, zneužívání a zanedbávání dětí, syndrom CAN, základní postup orgánu sociálně-právní ochrany dětí při zjištění podezření na týrání nebo zneužívání dítěte, podmínky spolupráce s dalšími orgány a subjekty
 17. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí v případech domácího násilí
 18. Zajišťování sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k cizině a zajišťování návratu dětí nacházejících se v cizině
 19. Ochrana dětí podle zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, řízení proti mladistvým, kteří se dopustili přestupku, úloha orgánu sociálně-právní ochrany dětí v přestupkovém řízení proti mladistvému
 20.  Přestupky upravené zákonem o sociálně-právní ochraně dětí
 21. Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami – okruh činností, podmínky pro vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany, změna a odnětí pověření, kontrola a inspekce poskytování sociálně-právní ochrany pověřenými osobami
 22. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc –   cílová skupina, smlouva o poskytování ochrany a pomoci, souhlas orgánu sociálně-právní ochrany s poskytováním ochrany a pomoci dítěti, výkon soudních rozhodnutí, základní provozní a personální standardy
 23. Úhrada nákladů za poskytování ochrany a pomoci dítěti v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoci, státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
 24. Vedení evidence dětí a spisové dokumentace o dětech
 25. Základní zásady soudnictví ve věcech mládeže
 26. Posloupnost a druhy opatření / forem řešení trestné činnosti mladistvých
 27. Zvláštnosti řízení ve věcech dětí mladších 15 let, které se dopustily činu jinak trestného
 28. Účast orgánu sociálně-právní ochrany dětí v řízení proti mladistvým a v řízení ve věcech dětí mladších 15 let, které
  se dopustily činu jinak trestného
 29. Zákon o zvláštních řízeních soudních – řízení o určení a popření rodičovství, řízení ve věcech osvojení, předběžné opatření soudu upravující poměry dítěte, řízení ve věcech péče soudu o nezletilé, výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti
 30.  Místní příslušnost v sociálně-právní ochraně, úprava dožádání mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí
 31. Dávky pěstounské péče – druhy dávek, orgány příslušné k rozhodování a výplatě dávek pěstounské péče, řízení
 32.  Zaopatřovací příspěvky pro mladé dospělé – druhy zaopatřovacích příspěvků, podmínky nároku, součinnost orgánu sociálně-právní ochrany při vypracování individuálního plánu mladého dospělého
 33. Druhy sociálních služeb, subjekty, které sociální služby poskytují, a jejich působnost

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (38.3 + 40.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru