+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou » Společná ustanovení

Společná ustanovení

Základní ustanovení

Zkouška se může konat v jednom nebo více dnech. Průběh zkoušky a vyhlášení jejích výsledků jsou veřejné.

Úředník má právo nahlédnout do všech materiálů týkajících se jeho osoby, které mají význam pro rozhodnutí o zkoušce. Toto právo však může úředník využít až tehdy, podá-li námitku proti postupu zkušební komise dle §26 řízení o námitkách.

Otázky písemného testu nejsou veřejné. Otázky k ústní části zkoušky jsou zveřejněny způsobem umožňující dálkový přístup, a to na webových stránkách Institutu (www.institutpraha.cz).

Úředník je povinen se po celou dobu konání písemné i ústní zkoušky (včetně přípravy) chovat tak, aby nerušil průběh zkoušky a ostatní úředníky konající zkoušku.

Úředník konající zkoušku by měl respektovat pravidla společenského chování a v souladu s nimi by měl být v průběhu písemné i ústní části zkoušky oblečen adekvátně situaci.

Během zkoušky není dovoleno požívat alkoholické nápoje nebo jiné omamné látky.


Nedovolené pomůcky

Zkušební komise může v průběhu písemné i ústní zkoušky (včetně přípravy) vyloučit uchazeče, který v průběhu zkoušky použije nedovolené pomůcky, opisuje nebo průběh zkoušky jinak vážně narušuje.

Pod nedovolenými pomůckami se rozumí:

  • jakékoliv psané poznámky a tištěné materiály (s výjimkou vybraných právních předpisů, které jsou dle pokynů příslušného ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu úředníkům při přípravě odpovědi u ústní zkoušky k dispozici)
  • jakékoliv elektronické přístroje včetně mobilních telefonů (ty musí být v průběhu zkoušky vypnuty)
  • jiné komunikační přístroje a přenosné PC všech typů

Výjimky

Výjimkou je vyhotovení písemných testů zdravotně postiženými osobami a osobami s diagnostikovanou poruchou učení (zejména dyslexií a dysgrafií), které o to předem požádaly prostřednictvím Institutu předsedu zkušební komise. V takovém případě může být zdravotně postiženým úředníkem použito PC nebo test vypracovává asistent zdravotně postiženého či člen zkušební komise dle dispozic zdravotně postiženého. Osobě s diagnostikovanou poruchou učení může být na základě posudku odborného pedagogicko-psychologického pracoviště navýšen čas pro vypracování písemného testu. Tato skutečnost musí být uvedena v protokolu o průběhu zkoušky. Posudek je třeba předložit k přihlášce ke zkoušce, nejpozději však do 14 dní před zahájením zkoušky.


Vyloučení ze zkoušky

Pokud je úředník vyloučen od zkoušky, znamená to, že při zkoušce je hodnocen klasifikačním stupněm „nevyhověl“ a musí ji opakovat. Je-li úředník vyloučen od písemné zkoušky, nesplňuje zákonný předpoklad pro konání ústní zkoušky stanovený v ustanovení § 24 odst. 2 zákona o úřednících.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (40.0 + 37.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru