+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Průběh ověření ZOZ zkouškou

Průběh ověření ZOZ zkouškou

Základní informace

Průběh ověření ZOZ vychází ze zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále z vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou organizačně a logisticky zabezpečuje Institut pro veřejnou správu Praha (dále jen „Institut“), příspěvková organizace zřízená Ministerstvem vnitra ČR.

Zvláštní odborná způsobilost se ověřuje zkouškou před tříčlennou zkušební komisí a prokazuje osvědčením.

Úředníka na zkoušku přihlašuje zaměstnavatel (příslušný úřad územního samosprávného celku) na předepsaném formuláři.

Povinnost prokázat zvláštní odbornou způsobilost nemá úředník, jemuž byla uznána rovnocennost vzdělání dle § 33 nebo § 34 zák. č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.Průběh zkoušky

Zkouška se člení na dvě samostatně vykonávané a hodnocené části – na písemnou a ústní zkoušku. Při písemné zkoušce i při ústní zkoušce se ověřují znalosti z obecné části a ze zvláštní části samostatně. Úředník koná nejdříve písemnou zkoušku. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky.

  1. Písemná zkouška z obecné a zvláštní části
  2. Ústní zkouška z obecné a zvláštní části
  3. Společná ustanovení

Obsah zkoušky

Zvláštní odborná způsobilost obsahuje souhrn znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností stanovených vyhláškou č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.

Zvláštní odborná způsobilost má obecnou a zvláštní část.


Zkušební komise

Tříčlenná zkušební komise je jmenována ze seznamu odborníků na obecnou a zvláštní část zkoušky.


Hodnocení zkoušky

Zkouška je hodnocena klasifikačním stupněm vyhověl“ nebo nevyhověl. Úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Znalosti prokázané při ústní zkoušce se v obecné části a ve zvláštní části hodnotí samostatně.

Výsledek písemné zkoušky a ústní zkoušky oznámí předseda zkušební komise úředníkovi v den jejich konání. Je-li úředník celkově hodnocen klasifikačním stupněm vyhověl, vydá mu zkušební komise osvědčení.

Úředník, který byl ze zkoušky vyloučen podle § 23 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb., nebo se k písemné nebo ústní části zkoušky nedostavil bez náležité omluvy, nebo při písemné nebo ústní zkoušce od zkoušky odstoupil, je hodnocen klasifikačním stupněm nevyhověl.


Opakovaná zkouška

Jestliže byl úředník hodnocen klasifikačním stupněm nevyhověl, může zkoušku dvakrát opakovat. Opakovaná zkouška se koná nejdříve po 30 dnech, nejpozději však do 90 dnů ode dne zkoušky, při které úředník nevyhověl.

Při opakování písemné zkoušky se úředník podrobí opakovaně písemnému testu buď z obecné části, nebo ze zvláštní části, podle toho, ve kterém z nich byl při předchozím konání zkoušky hodnocen klasifikačním stupněm nevyhověl, nebo opakuje oba testy, byl-li klasifikačním stupněm nevyhověl hodnocen v obou testech. Pro opakování ústní zkoušky to platí obdobně.

Náklady spojené s opakováním zkoušky nese úředník (s výjimkou opakování zkoušky na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra při řízení o námitkách – § 26 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.).


Řízení o námitkách

Je-li úředník při písemné nebo ústní zkoušce hodnocen klasifikačním stupněm nevyhověl, má právo podat do 15 dnů ode dne oznámení této skutečnosti námitky proti postupu zkušební komise. Námitky se podávají zkušební komisi prostřednictvím Institutu (zasílají se na adresu: Institut pro veřejnou správu Praha, Baarova 2, 140 00 Praha 4). Zkušební komise námitkám vyhoví nebo je předá k rozhodnutí Ministerstvu vnitra ČR. Ministerstvo vnitra o námitkách rozhodne ve lhůtě 30 dnů od jejich doručení, a to tak, že buď potvrdí hodnocení zkušební komise, nebo jej změní nebo zruší, bylo-li hodnocení zkušební komise vydáno v rozporu se zákonem nebo jiným právním předpisem, a pozve úředníka k opakovanému složení zkoušky.

 

Praktický průvodce přípravou a zkouškou ZOZ - brožura - stav k 1. 3. 2022

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.8 + 33.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru