+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ VH

Soubor zkušebních otázek pro ústní část ověřování zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve vodním hospodářství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 1. 3. 2014)
 
 

1.      Účel zákona, pojem povrchových vod a nakládání s nimi

2.      Předmět zákona, pojem podzemních vod a nakládání s nimi

3.      Práva k vodám a právní povaha povrchových a podzemních vod a základní povinnosti nakládání s vodami

4.      Pojem povrchových a podzemních vod a obecné nakládání s povrchovými vodami

5.      Užívání povrchových vod k plavbě, kompetence vodoprávních úřadů a Státní plavební správy

6.      Povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, jeho charakter a přechodná ustanovení

7.      Prodloužení povolení  nakládání s vodami a kompetence vodoprávního úřadu

8.      Povinnost měřit množství povrchových a podzemních vod, s nimiž se nakládá a také vod, které jsou přírodním léčivým zdrojem, zdrojem přírodních minerálních vod nebo vyhrazeným nerostem

9.      Možnost změny nebo zrušení platného povolení k nakládání s vodami

10.  Vodní zdroje, jejich ochrana a nakládání s vodami

11.  Činnosti, k nimž je třeba povolení vodoprávního úřadu a charakter tohoto povolení

12.  Stavební povolení k provedení vodních děl, změnám, odstraňování, změnám jejich užívání a jejich zrušení a k jejich užívání, vodní díla na ohlášení a vodohospodářské úpravy

13.  Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace a definice kanalizace pro veřejnou potřebu

14.  Souhlas vodoprávních úřadů, jeho forma, postup vodoprávního úřadu při jeho udělování a povinnosti jiných úřadů vycházet z uděleného souhlasu, kompetence vodoprávních úřadů jako dotčených orgánů

15.  Vyjádření vodoprávního úřadu, jeho forma

16.  Vodoprávní evidence a vodohospodářská evidence podle předchozí právní úpravy

17.  Údaje o vodních dílech zapisované do katastru nemovitostí a povinností jejich vlastníků

18.  Zjišťování a hodnocení stavu povrchových a podzemních vod, oprávnění správců povodí a pověřených odborných subjektů a povinnosti oprávněných k nakládání s vodami

19.  Plánování v oblasti vod, obsah, zpracovávání, projednávání, schvalování a zveřejňování plánů povodí a programů opatření

20.  Chráněné oblasti přirozené akumulace vod, platná právní úprava a omezení užívání nemovitostí v nich

21.  Pojem podzemních vod, přednostní vyhrazení jejich odběru pro určité účely, náhrada škody při omezení, ztrátě možností jejich odběru nebo zhoršení jakosti podzemní vody ve vodním zdroji

22.  Citlivé a zranitelné oblasti, omezení nakládání s vodami v nich a povrchové vody určené ke koupání a podpora života ryb

23.  Minimální zůstatkový průtok, minimální hladiny podzemních vod a povolení nakládání s vodami

24.  Odpadní vody a povolování jejich vypouštění

25.  Závadné látky, povinnosti při havárii a opatření k nápravě závadného stavu

26.  Vodní toky a jejich správa, koryta vodních toků, přirozená koryta vodních toků

27.  Správci vodních toků, jejich povinnosti a oprávnění

28.  Vodní toky a povinnost vlastníků pozemků jejich koryt a pobřežních pozemků

29.  Správa povodí, práva a povinnosti správců povodí

30.  Vodní díla, vodohospodářské úpravy, ochrana vodních děl, povinnosti vlastníků vodních děl a vodních děl na ohlášení

31.  Vodní díla k vodohospodářským melioracím pozemků, omezení vlastníků pozemků, na kterých jsou tato díla

32.  Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly a povinnosti jejich vlastníků

33.  Ochrana před povodněmi, pojem povodně, zvládání povodňových rizik, povinnosti vlastníků nemovitostí při této ochraně

34.  Stupně povodňové aktivity, povodňové plány a povodňové prohlídky

35.  Povodňové orgány, jejich kompetence při ochraně před povodněmi

36.  Povinnosti účastníků ochrany před povodněmi, záplavová území

37.  Poplatky za odběry podzemní vody, za vypouštění odpadních vod do vod povrchových a podzemních vod

38.  Platby za odběry povrchových vod z vodních toků a odpovídající nakládání s povrchovými vodami

39.  Vodoprávní úřady a jejich kompetence

40.  Kompetence České inspekce životního prostředí

41.  Sankce podle zákona o vodách a zákona o vodovodech a kanalizacích

42.  Přestupky ve vodním hospodářství, příslušnost správních úřadů k řízení o přestupcích

43.  Definice vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a kompetence vodoprávního úřadu podle zákona č. 274/2001 Sb.

44.  Práva a povinnosti vlastníků vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, oprávnění k jejich provozování, práva a povinnosti provozovatele

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (15.6 + 23.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru