+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SPO

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část SPO

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí)

Rozsah 6 hodin

Cena 1 500 Kč

Místo konání PRAHA Baarova

Lektor(ka)

JUDr. Věra NOVOTNÁ

Forma

Distanční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a vedoucí úřadů územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Získání základního přehledu o jednotlivých správních činnostech stanovených prováděcím právním předpisem vykonávaných podřízenými úředníky.

Program

Přehled o správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí
- aktuální novelizace
- problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-24/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Právní předpisy

Právní předpisy:
• Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
• Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Sdělení č. 228/1993 Sb., o smlouvě mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení
• Sdělení č.209/1993 Sb., o Smlouvě mezi ČR a SR o práv. pomoci poskyt. justičními, ve znění pozdějších předpisů
• Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
• Sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
• Sdělení č.132/2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
• Sdělení č. 66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově dětí a obnovení výchovy dětí
• Sdělení č. 47/2001 Sb.m.s., o přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o právním postavení dětí narozených mimo manželství
• Sdělení č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
• Sdělení č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
• Sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
• Sdělení č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
• Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
• zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
• Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisůi
• Zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 182/1991 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
• Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15.3. 2000, kterou se stanoví rozsah evidence dětí a obsah spisové dokumentace o dětech,vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření do pěstounské péče
• Instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30.12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
• Rezoluce Rady Evropské unie z 26.6.1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
• Doporučení RE 4( 1984) o rodičovské zodpovědnosti
• Doporučení RE 6(1987) o pěstounských rodinách
• Doporučení RE 2(1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
• Doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
• Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
• Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Prováděcí vyhlášky MPSV k zákonům
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
6. 11. 2024 2PKVUA2A242000 PRAHA Baarova JUDr. Věra NOVOTNÁ 1 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (43.7 + 37.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru