+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OH

Soubor zkušebních otázek pro ústní část ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v hospodaření s odpady podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (Platnost otázek od 1. 9. 2022)

Zkušební otázky

1)     

a)     Působnost zákona o odpadech

b)    Nakládání se stavebním a demoličním odpadem a odpadem obsahujícím azbest (vymezení pojmu, povinnosti subjektů, recyklace a další způsoby nakládání s SDO)

 

2)     

a)     Hierarchie odpadového hospodářství, předcházení vzniku odpadu a realizace v praxi

b)    Nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče, s odpadem léčiv z domácností

 

3)     

a)     Odpad, vedlejší produkt a ukončení odpadového režimu

b)    Autorizovaná obalová společnost

 

 

4)     

a)     Vymezení základních pojmů: původce odpadů, komunální odpad, zařízení určené pro nakládání s odpady, malé zařízení, nezákonně soustředěný odpad

b)    Správní činnosti orgánů státní správy v odpadovém hospodářství (kontrolní činnost, rozhodovací činnost, vyjádření a závazná stanoviska)

 

5)     

a)     Soustřeďování odpadů (vymezení pojmu, aplikace u původce a oprávněné osoby, technické a další požadavky na soustřeďování)

b)    Úprava nakládání s výrobky s ukončenou životností (působnost zákona o výrobcích s ukončenou životností, předmět regulace, zjednodušený odpadový režim)

 

6)     

a)     Shromažďování odpadů (vymezení pojmu, aplikace u původce a oprávněné osoby, technické a další požadavky na shromažďování)

b)    Elektrozařízení v režimu zákona o výrobcích s ukončenou životností (povinnosti jednotlivých subjektů, zpětný odběr EZ, opětovné použití zpětně odebraného EZ, zpracovatelé EZ)

 

7)     

a)     Skladování odpadů (vymezení pojmu, aplikace u původce a oprávněné osoby, technické a další požadavky na skladování)

b)    Zpětný odběr výrobků (místa ZO, zákonné požadavky na ZO, způsob provedení zpětného odběru, povinnosti provozovatele místa ZO, výrobce a posledního prodejce, úloha obcí při ZO)

 

8)     

a)     Sběr a úprava odpadů (vymezení pojmu, aplikace u původce a oprávněné osoby, technické a další požadavky na sběr úpravu)

b)    Výkon státní správy v odpadovém hospodářství (správní orgány a jejich kompetence)

 

9)     

a)     Využití odpadu (vymezení pojmu, aplikace u původce a oprávněné osoby, technické a další požadavky na využití, energetické využití)

b)    Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a pověřené osoby

 

10)            

a)     Přeprava odpadů (vnitrostátní a přeshraniční přeprava, principy přeshraniční přepravy, povinnosti jednotlivých subjektů, dokumentace při přepravě)

b)    Vzorkování odpadů a zkoušky odpadu

 

11)            

a)     Odstraňování odpadů

b)    Seznam osob a evidence podle zákona o obalech

 

12)            

a)     Podmínky ukládání odpadů na skládku

b)    Pojem obal (definice) a rozdíl od obalového prostředku

 

13)            

a)     Skládkování odpadů

b)    Základní popis odpadu

 

14)            

a)     Povinnosti při nakládání s odpady (základní členění + povinnosti obecné)

b)    Seznam výrobců, registr míst zpětného odběru (obsažené údaje, způsob zřízení)

 

 

15)            

a)     Původce odpadů a jeho veškeré povinnosti podle zákona o odpadech (vymezení pojmu, jednotlivé povinnosti)

b)    Poplatek za ukládání odpadů na skládku

 

16)            

a)     Zařazování odpadu, nebezpečný a ostatní odpad

b)    Právní úprava odpadového hospodářství, nakládání s výrobky s ukončenou životností, nakládání s obaly v ČR, úprava na úrovni EU

 

17)            

a)     Provozovatel zařízení a jeho základní povinnosti

b)    Povinnosti při nakládání s obaly a způsob jejich plnění

 

18)            

a)     Provoz zařízení k nakládání s odpady (druhy a typy zařízení, povolení provozu zařízení, revize povolení)

b)    Vozidla v režimu zákona o výrobcích s ukončenou životností (povinnosti výrobců, provozovatelů zařízení k nakládání s vozidly s ukončenou životností, předání vozidla s UŽ, emisní poplatek)

 

19)            

a)     Zařízení určené k nakládání s odpady (základní vymezení zařízení, mobilní zařízení, obecné požadavky na zařízení a na jejich provoz)

b)    Předávání údajů o odpadu při přechodu vlastnictví k němu (povinné osoby, způsob a forma předávání informace o odpadu)

 

20)            

a)     ISPOP a ohlašovací povinnosti podle zákona o odpadech

b)    Osoby oprávněné k převzetí výrobků s ukončenou životností

 

 

21)            

a)     Hlášení souhrnných údajů z evidence odpadů (povinné osoby, ohlašované údaje, kódy, význam hlášení)

b)    Ukončení odpadového režimu na základě povolení k recyklaci nebo jinému využití odpadu (základní principy a podmínky udělení povolení, odpady vyloučené z povolení)

 

22)            

a)     Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem (povinnosti, zařízení…)

b)    Plány odpadového hospodářství

23)            

a)     Nakládání s vybranými kovovými odpady

b)    Souhlasy a povolení vydávaná krajskými úřady a obecními úřady s rozšířenou

působností v oblasti nakládání s odpady

 

24)            

a)     Nakládání se sedimenty a s kaly (vymezení pojmů, zařízení k nakládání s kaly, aplikace na zemědělskou půdu)

b)    Ohlašování přepravy nebezpečných odpadů

 

25)            

a)     Zasypávání (vymezení pojmu, inertní materiál, podmínky zasypávání)

b)    Předání vozidel s ukončenou životností a odstranění odstaveného vozidla

 

26)            

a)     Povinnosti obce při nakládání s komunálním odpadem, obecní systém, předcházení vzniku odpadů v komunální sféře

b)    Kolektivní systémy jako jeden ze způsobů plnění povinností při nakládání s výrobky s ukončenou životností (vznik a pravidla fungování)

27)     

a)     Komunální odpad a nakládání s ním (vymezení pojmu, odpovědnost za KO, třídění KO, povinnosti osob při nakládání s KO)

b)    Mobilní zařízení při nakládání s odpady (vymezení pojmu, povolování, povinnosti při jejich provozu)

 

28)     

a)     Obchodování s odpadem, obchodník a jeho povinnosti; zprostředkování nakládání s odpady (vymezení pojmu, povinnosti subjektů, rozdíl obchodník X zprostředkovatel)

b)    Průběžná evidence a její vedení (povinné osoby, forma a obsah evidence)

 

29)     

a)     Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem

b)    Poplatek za komunální odpad (zákon o místních poplatcích č. 565/1990 Sb.)

 

 30)            

a)     Nakládání s nebezpečným odpadem (balením, označování, mísení, identifikační list)

b)    Individuální a kolektivní systémy při nakládání s výrobky s ukončenou životností a jejich úloha, režim fungování) 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (28.0 + 11.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru