+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZDR

Soubor zkušebních otázek pro ústní část ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností ve zdravotnictví podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

                                                       Platnost otázek od 1.4.2022

                                                         

 
1.a) Kontrola poskytovatelů zdravotních služeb (jaké právní předpisy se na tuto problematiku vztahují, kontrolní orgány, úkony předcházející kontrole, zahájení kontroly, předmět kontroly, protokol o kontrole, námitky).
 
b) Co je odborná způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a jak se získává? Jaké/jaká oprávnění na základě jejího získání lékař, zubní lékař a farmaceut má?
 
2.a) Který zákon upravuje výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb, co je účelem výběrového řízení, kdo je navrhuje a kdo vyhlašuje?
 
b) Co je specializovaná způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a jak se získává? Jaké/jaká oprávnění na základě jejího získání lékař, zubní lékař a farmaceut má?
 
3.a) Jak se vyhlašuje výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb.? Co obsahuje vyhlášení výběrového řízení?
 
b) Co je zvláštní specializovaná způsobilost lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a jak se získává?
 
4.a) Kdo zřizuje komisi pro výběrová řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona č. 48/1997 Sb.? Jak je upravena činnost komise? (tj. kdo je jejím členem, kdo ji řídí, jak se usnáší a co je výstupem komise).
 
b) Co je to, podle zákona č. 95/2004 Sb., akreditace? Za jakým účelem a jak se akreditace získává?
 
5.a) Vysvětlete institut dříve vysloveného přání (právní úprava, vysvětlení pojmu, výjimky).
 
b) Jakým způsobem je v českém právním řádu upraveno pregraduální vzdělávání lékařů? Kde a jakým způsobem jsou stanoveny minimální požadavky na vzdělávací program oboru všeobecné praktické lékařství?  
 
6.a) Práva pacientů podle zákona č. 372/2011 Sb.
 
b) Co je národní registr zdravotnických pracovníků (jaké údaje jsou v něm vedeny, kdo údaje do registru zadává)?
 
7.a) Povinnosti pacientů podle zákona č. 372/2011 Sb.
 
b) Co je to aprobační řízení?
 
8.a) Poskytování informací o zdravotním stavu pacienta (kdo, komu, v jakém rozsahu).
 
b) Definujte přerušení výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta a doškolení.
 
9.a) Práva poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.
 
b) Vysvětlete ustanovení přerušení výkonu zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.
 
10.a) Povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.
 
b) Uveďte podmínky odborné způsobilosti zdravotnických pracovníků. Odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání má na území ČR ten, kdo:
 
11.a) Poskytování zdravotních služeb se souhlasem pacienta (informovaný souhlas a výjimky z něho).
 
b) Jakými možnými způsoby vzdělání lze na území České republiky získat odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání? Ke každému způsobu kvalifikační přípravy uveďte alespoň jedno zdravotnické povolání, ke kterému lze tímto způsobem získat odbornou způsobilost.
 
12.a) Poskytování preventivní péče mimo zdravotnická zařízení podle zákona č. 372/2011 Sb.
 
b) Uveďte možné způsoby získávání specializované způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání na území ČR.
 
13.a) Co je to zdravotnická dokumentace, jaké jsou její náležitosti a úprava nakládání s ní.
 
b) Popište okolnosti vzniku a zániku zdravotního pojištění.
 
14.a) Šetření stížnosti na poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb (kdo může stížnost podat, u koho se podává, postup poskytovatele, jaká je lhůta pro vyřízení stížnosti).
 
b) Definujte poskytování zdravotní péče cizincům a zahraničním pojištěncům, způsob její úhrady.
 
15.a) Šetření stížnosti na poskytování zdravotních služeb krajským úřadem.
 
b) Jaká jsou základní práva a základní povinnosti pojištěnce?
 
16.a) Svobodná volba poskytovatele zdravotních služeb a výjimky z ní.
 
b) Vymezte pojem pojištěnec podle zákona č. 48/1997 Sb.
 
17.a) Vysvětlete pojmy poskytovatel zdravotních služeb, registrující poskytovatel zdravotních služeb, zdravotnické zařízení, formy zdravotní péče.
 
b) Který zákon upravuje podmínky k zacházení s návykovými látkami, s přípravky obsahujícími návykové látky a jaký prováděcí právní předpis stanovuje seznam návykových látek k tomuto zákonu?
 
18.a) Který orgán nebo které orgány udělují oprávnění k poskytování zdravotních služeb a jak je upravena jejich místní příslušnost? Jaká je role Státního ústavu pro kontrolu léčiv v procesu udělování oprávnění k poskytování zdravotních služeb?
 
b) Potřebují osoby poskytující zdravotní služby, v souladu se zákonem č. 167/1998 Sb., povolení k zacházení pro přípravky obsahující návykové látky uvedené v přílohách č. 1,2,5,6 a 7 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek? Odůvodněte svoji odpověď dle příslušné právní úpravy.
 
19.a) Právní úprava odborného zástupce podle zákona č. 372/2011 Sb.3
 
b) Na jaké návykové látky a přípravky je obsahující se vztahuje povinnost vedení evidence u poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb podle zákona č. 167/1998 Sb. a jakým způsobem se má provádět?
 
20.a) Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb fyzickým osobám.
 
b) Jaké přestupky spáchané poskytovatelem zdravotních služeb (mimo lékárnu) podle zákona č. 167/1998 Sb. projednává v prvním stupni krajský úřad?
 
21.a) Podmínky udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb právnickým osobám.
 
b) Jak definujeme přírodní léčivý zdroj, k čemu se využívá?
 
22.a) Pokračování v poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. a přerušení poskytování zdravotních služeb.
 
b) Existuje nějaké územní omezení pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče?Odůvodněte svoji odpověď dle příslušné právní úpravy.
 
23.a) Kdy lze odejmout, pozastavit nebo změnit oprávnění k poskytování zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb.?
 
b) Co je to Lázeňský statut a k čemu slouží?
 
24.a) Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií.
 
b) Existuje nějaké omezení pro použití slova „Lázně“ v názvu obce?
 
25.a) Nakládání se zdravotnickou dokumentací v případě zániku oprávnění k poskytování zdravotních služeb včetně postupu a povinností příslušného správního orgánu.
 
b) Podejte výklad k pracovnělékařským službám, jejich povaze, součástem a způsobu zajištění.
 
26.a) Práva a povinnosti zdravotnického pracovníka.
 
b) Podejte výklad k náležitostem lékařského posudku o způsobilosti k práci a k posudkovým     závěrům lékařského posudku.
 
27.a) Institut povinné mlčenlivosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb.
 
b) Podejte výklad k postupu poskytovatele pracovnělékařských služeb a krajského úřadu v případě podání návrhu na přezkoumání pracovnělékařského posudku.
 
28.a) Hospitalizace pacienta a poskytování zdravotních služeb bez souhlasu pacienta.
 
b) Podejte výklad k soustavě orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich úkolům podle zákona   č. 258/2000 Sb.
 
29.a) Použití omezovacích prostředků (druhy, podmínky použití, povinnosti poskytovatele).
 
b) Které zákony upravují oblast přípravy na řešení mimořádných událostí a krizových situací a stanovují povinnost zpracovat havarijní plán kraje, krizový plán kraje, pandemický plán kraje. Součástí kterého plánu jsou dílčí plány: traumatologický plán, plán hygienických a protiepidemických opatření, plán evakuace obyvatelstva?
 
30.a) Jak je v zákoně č. 372/2011 Sb. upraven postup při úmrtí pacienta?
 
b) Co je to integrovaný záchranný systém (IZS) a jaké jsou základní složky IZS? Mohou být do systému IZS, jako tzv. ostatní složky, zařazeny i orgány ochrany veřejného zdraví a poskytovatelé akutní lůžkové péče, kteří mají zřízen urgentní příjem? Jsou poskytovatelé zdravotních služeb zapojováni do cvičení složek IZS a orgánů krizového řízení?
 
31.a) Jaký je účel Národního zdravotnického informačního systému, jaké údaje se předávají (alespoň příklad), jaká organizační složka státu se zákonem č. 372/2011 Sb. zřizuje k plnění úkolů v oblasti zajištění Národního zdravotnického informačního systému, kdo předává podle zákona č. 372/2011 Sb. údaje do Národního zdravotnického informačního systému?
 
b) Kdo zřizuje bezpečnostní radu kraje (BRK) - poradní orgán pro přípravu na řešení krizové situace a krizový štáb kraje (KŠK) - pracovní orgán k řešení krizových situací? Jaké je složení bezpečnostní rady kraje a krizového štábu kraje a kdo za oblast zdravotnictví je jejich členem? Jakou činnost zajišťuje bezpečnostní rada kraje a krizový štáb kraje?
 
32.a) Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona č. 372/2011 Sb. (jaké údaje se do něho zaznamenávají, co obsahuje a kdo předává údaje).
 
b) Je poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče a poskytovatel zdravotnické záchranné služby povinen zpracovat traumatologický plán? Co tento plán obsahuje a jaký je postup jeho zpracování a aktualizace?
 
33.a) Úprava bezúhonnosti podle zákona č. 372/2011 Sb. a podle zákona č. 95/2004 Sb. a pro jaké účely se konkrétní úprava bezúhonnosti použije.
 
b) Jaké jsou základní oblasti, které upravuje zákon č. 378/2007 Sb. (zákon o léčivech)?
 
34.a) Jak je zajištěna dostupnost zdravotnické záchranné služby a její financování (včetně zajištění letadel)?
 
b) Které správní orgány vykonávají dle zákona č. 378/2007 Sb. státní správu v oblasti humánních léčiv?
 
35.a) Jak je upravena povinná součinnost poskytovatelů akutní lůžkové péče při poskytování zdravotnické záchranné služby a jakými právními prostředky může příslušný správní orgán reagovat na nesoučinnost těchto poskytovatelů?
 
b) Popište používání léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb.
 
36.a) Jaké zákony a jak definují zdravotnickou záchrannou službu a jak jsou vymezeny podle zákona její základní činnosti?
 
b) Které osoby a za jakých podmínek mohou provádět odstraňování léčiv ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb.?
 
37.a) Jaká jsou oprávnění a povinnosti členů výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby podle zákona č. 374/2011 Sb.?
 
b) Jaký zákon upravuje oblast zdravotnických prostředků?
 
38.a) Jaké právní předpisy upravují poskytování specifických zdravotních služeb a jaký je vzájemný vztah těchto předpisů? Jaké specifické zdravotní služby upravuje zákon č. 373/2011 Sb.?
 
b) V obecné rovině vymezte použití zdravotnických prostředků na základě živnostenského oprávnění.
 
39.a) Kdo a jak se může bránit proti lékařskému posudku? V jakých lhůtách lze případný opravný prostředek uplatnit a u koho? Jaký je v této souvislosti následný postup poskytovatele zdravotních služeb?
 
b) Jaký je rozdíl mezi zdravotnickými prostředky a obecnými výrobky cílícími na zdraví?
 
40.a) Přestupky podle zákona č. 372/2011 Sb. (kdo je projednává, jaké přestupky zákon upravuje, kdo je může spáchat, jaké předpisy upravují procesní postup v řízení o přestupku).
 
b) Kdo je orgánem dozoru pro zdravotnické prostředky a v jakých oblastech působí?

 

 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (2.5 + 36.9) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru