+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OOKR

Soubor zkušebních otázek k ověřování zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost od 16. 2. 2024)

Krizové řízení

1. Uveďte právní předpisy a další dokumenty nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, směrnice, metodiky) v oblasti bezpečnosti, krizového řízení a zajišťování obrany ČR.

2. Uveďte základní členění a příklady možných typů hrozeb s nepřijatelnou úrovní rizika na území ČR a gestora za jejich řešení. Jakým dokumentem byly tyto hrozby schváleny? Jak se nazývá a člení dokument k řešení těchto typů hrozeb, kdo a podle čeho jej zpracovává?

3. Definujte základní pojmy v oblasti krizového řízení. Kde jsou uvedeny? Uveďte možné členění krizových situací z hlediska jejich charakteru.

4. Vyjmenujte orgány krizového řízení na všech úrovních řízení (obecně) a uveďte působnosti vlády při přípravě na řešení a při řešení krizových situací.

5. Vyjmenujte všechny orgány krizového řízení na úrovni kraje a uveďte úkoly a působnosti hejtmana kraje a krajského úřadu při přípravě na řešení a při řešení krizových situací.

6. Vyjmenujte všechny orgány krizového řízení na úrovni ORP a uveďte úkoly a působnosti starosty ORP a obecního úřadu ORP při přípravě na řešení a při řešení krizových situací.

7. Vyjmenujte všechny orgány krizového řízení na úrovni obcí a uveďte úkoly a působnosti starosty obce a obecního úřadu při přípravě na řešení a při řešení krizových situací.

8. Charakterizujte jednotlivé krizové stavy a uveďte, ve kterých právních předpisech jsou zakotveny.

9. Uveďte, za jakých podmínek a jakým způsobem je vyhlašován krizový stav „STAV NEBEZPEČÍ“.

10. Uveďte obsah rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení krizového stavu „STAV NEBEZPEČÍ“. Uveďte, jakými způsoby může být tento krizový stav ukončen.

11. Uveďte, jaká opatření je za krizového stavu „STAV NEBEZPEČÍ“ oprávněn nařídit hejtman (krizová opatření v působnosti hejtmana kraje).

12. Uveďte podrobnosti k vyhlášení a ukončení krizových stavů „NOUZOVÝ STAV“ a „STAV OHROŽENÍ STÁTU“.

13. Uveďte, co je vláda oprávněna nařídit v době trvání krizového stavu „NOUZOVÝ STAV“ (krizová opatření v působnosti vlády).

14. Jaká omezení podle krizového zákona může přijmout vláda při vyhlášení krizových stavů „NOUZOVÝ STAV“ a „STAV OHROŽENÍ STÁTU“?

15. Jakým způsobem je řešeno finanční zabezpečení přípravy na řešení a řešení krizových situací?

16. Uveďte působnost a úkoly HZS kraje při přípravě na řešení a při řešení krizových situací.

17. Jaké jsou povinnosti právnických osob při přípravě na řešení a při řešení krizových situací? Co jsou povinni provozovatelé hromadných informačních prostředků?

18. Ve kterém případě a za jakým účelem zpracovává právnická osoba plán krizové připravenosti? Na jaké části se člení tento plán?

19. Jaká jsou práva a povinnosti fyzických osob při přípravě na řešení a při řešení krizových situací? Kdo má výjimku z těchto povinností?

20. Co je bezpečnostní rada kraje, kdo ji tvoří, co projednává?

21. Co je bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností, kdo ji tvoří, co projednává?

22. Jaké je postavení a složení Ústředního krizového štábu, jaké úkoly plní, jaké pracovní skupiny vytváří?

23. Popište krizový štáb kraje, jeho složení a úkoly. Jakým způsobem probíhá jeho činnost? Ve kterých případech může hejtman aktivovat krizový štáb kraje?

24. Popište krizový štáb ORP, jeho složení a úkoly. Jakým způsobem probíhá jeho činnost? Ve kterých případech může starosta ORP aktivovat krizový štáb ORP?

25. Uveďte, kdo a u koho je oprávněn provádět kontroly v mezích působnosti krizového zákona a podle jakých právních předpisů se při kontrole postupuje? Jaký je vztah krizového zákona ke správnímu řádu?

26. Kdo je zpracovatelem krizového plánu kraje a kdo poskytuje při zpracování součinnost? Na jaké části se člení tento krizový plán? Jaký je postup při jeho zpracování?

27. Kdo je zpracovatelem krizového plánu obce s rozšířenou působností a kdo poskytuje při zpracování součinnost? Na jaké části se člení tento krizový plán? Jaký je postup oři jeho zpracování?

28. Co jsou zvláštní skutečnosti a kdo je oprávněn se s nimi seznamovat? Uveďte zásady manipulace s písemnostmi ZS (vedení evidence, přeprava a ukládání).

29. Charakterizujte prvek kritické infrastruktury, subjekt kritické infrastruktury a povinnosti subjektu kritické infrastruktury? K čemu slouží plán krizové připravenosti subjektu kritické infrastruktury a na jaké části se člení?

30. Jakým způsobem a v jakých odvětvích jsou určovány prvky kritické infrastruktury? Čím jsou stanovena kritéria pro určování prvků kritické infrastruktury?

31.Vysvětlete pojem hospodářská opatření pro krizové stavy, co zahrnuje systém hospodářských opatření pro krizové stavy, pro které krizové stavy a pro koho jsou určena?

32. Vysvětlete pravidla vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, objasněte, které orgány jsou oprávněny tyto zdroje vyžadovat a jak při tom postupují, popište nástroj informační podpory tohoto procesu. 

Ochrana obyvatelstva

33. Které právní předpisy a dokumenty nelegislativního charakteru (strategie, koncepce, směrnice, metodické pokyny) v oblasti integrovaného záchranného systému, přípravy na mimořádné události a ochrany obyvatelstva znáte? Definujte pojem „ochrana obyvatelstva“ v užším a širším pohledu (právní předpis, koncepce).

34. V jakých dokumentech se plánují opatření ochrany obyvatelstva? Vyjmenujte plánovací dokumentaci a uveďte její obsah a způsob zpracování. Podle jakých právních předpisů je tato plánovací dokumentace zpracovávána?

35. Jaké úkoly plní orgány kraje (hejtman, krajský úřad) při přípravě na mimořádné události, při prováděná záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva? Kdo plní úkoly krajského úřadu?

36. Jaké úkoly plní orgány obce s rozšířenou působností (starosta, obecní úřad) při zajišťování připravenosti správního obvodu ORP na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva? Kdo plní úkoly obecního úřadu ORP?

37. Jaké jsou povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob v oblasti přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva?

38. Jaké jsou práva a povinnosti fyzických osob v oblasti přípravy na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochrany obyvatelstva? Platí pro fyzické osoby nějaké výjimky při plnění povinností?

39. Popište systém varování a informování obyvatelstva v České republice. Jakým způsobem a jakými nástroji může být varování provedeno? Jakými nástroji lze informovat obyvatelstvo? Uveďte zodpovědnost jednotlivých orgánů za varování obyvatelstva.

40. Popište evakuaci jako jedno z opatření ochrany obyvatelstva. Jaké druhy evakuace znáte? Kdo se na provádění evakuace podílí a jak byste popsali proces evakuace? Co je evakuační středisko? Pro jaké situace se evakuace plánuje a pro které skupiny osob? Jaký typ dokumentace se za tímto účelem zpracovává?

41. Jakým způsobem je zajištěno ukrytí obyvatelstva v České republice? Popište způsoby ukrytí obyvatelstva a druhy úkrytů. Jaký typ dokumentace se za tímto účelem zpracovává?

42. Jakým způsobem je zajištěna improvizovaná ochrana osob a jaké prostředky individuální ochrany znáte? Kdy probíhá výdej prostředků individuální ochrany a pro jaké kategorie osob? Popište princip improvizované ochrany před účinky nebezpečných látek.

43. Co je to nouzové přežití, humanitární pomoc a jakým způsobem je poskytována dobrovolnická pomoc? Jakým způsobem je nouzové přežití zajištěno a v jakém typu dokumentace je plánováno? Popište způsob spolupráce s neziskovými organizacemi a vyjmenujte ty, které se mohou podílet na řešení mimořádné události a plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Existuje nějaký typ dokumentu, který popisuje zapojení NNO do řešení mimořádné události?

44. Popište úkoly ochrany obyvatelstva ve vztahu k územnímu plánování a stavebnímu řízení. Kdo a jakým způsobem může uplatňovat požadavky ve vztahu k územně plánovací dokumentaci. Kdo a jaký způsobem je dotčeným orgánem v řízeních podle stavebního zákona z hlediska ochrany obyvatelstva. V jakém právním předpisu naleznete podrobnosti?

45. Popište, jakými způsoby může obec připravovat obyvatele na mimořádné události. 

46. Co je hlavní obsahovou náplní přípravy obyvatelstva na MU?

Integrovaný záchranný systém

47. Vysvětlete předmět úpravy zákona č. 239/2000 Sb.  a pojem „integrovaný záchranný systém“. Jak se dělí složky IZS? Co je to plánovaná pomoc na vyžádání?

48. Popište úrovně koordinace složek IZS při řešení mimořádné události. Jaká oprávnění má velitel zásahu při společném zásahu složek IZS?

49. Vysvětlete pojmy „mimořádná událost“, „osobní pomoc“ a „věcná pomoc“ z hlediska zákona o IZS. Co jsou to stálé orgány pro koordinaci složek IZS? Jakým dokumentem se řídí operační a informační středisko IZS při povolávání složek IZS na místo zásahu?

50. Jaké jsou úkoly orgánů obce při zajišťování připravenosti obce na mimořádné události a podílení se na provádění záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva?

Zajišťování obrany státu

51. Jaké povinnosti vyplývají krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností při zajišťování obrany státu podle zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky? 

52. Vysvětlete pojem a význam přípravy občanů k obraně státu a odpovědnost za její zabezpečení a realizaci. Uveďte základní dokumenty v této oblasti.

53. Jaké jsou další úkoly Armády ČR v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky? Jaké síly a prostředky vyčleňuje Armáda ČR ve prospěch IZS podle dohody o plánované pomoci na vyžádání (Ústředního poplachového plánu IZS) a podle nařízení vlády č. 465/2008 Sb., k plnění úkolů Policie ČR?

54. Pojednejte o operační přípravě státního území ČR. Uveďte základní dokumenty v této oblasti.

55. Popište problematiku zproštění výkonu mimořádné služby podle branného zákona. V jakých případech budete žádat o zproštění výkonu mimořádné služby u vašeho úřadu?

Ochrana před povodněmi

56. Vyjmenujte povodňové orgány v období mimo povodně a při povodních na všech úrovních řízení a uveďte jejich úkoly podle vodního zákona. Jaký je vztah povodňových orgánů a krizových štábů při vyhlášení krizového stavu?

57. Jak jsou členěna opatření ochrany před povodněmi ve smyslu vodního zákona? Uveďte příklady těchto opatření, a kdo je provádí. Kdo zajišťuje předpovědní povodňovou službu a hlásnou povodňovou službu?

58. Co jsou povodňové plány, kdo je zpracovává a jak jsou tyto plány členěny? Co je uvedeno v povodňových plánech ve vztahu ke stupňům povodňové aktivity?

Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek

59. Jaké je postavení Bezpečnostní rady státu, kdo ji tvoří, jaké má stálé pracovní výbory? Kdo se zúčastňuje jednání BRS?

Ochrana utajovaných informací 

60. Co jsou to utajované informace a jakými stupni utajení se klasifikují? Za jakých podmínek lze umožnit fyzické osobě přístup k utajovaným informacím? Jaké jsou podmínky pro vydání osvědčení fyzické osoby podle zákona č. 412/2005 Sb.?

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.7 + 9.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru