+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OCHP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkušební otázky

1.      a) Přehled hlavních platných právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny – jejich charakteristika, struktura a stručný obsah.
         b) Národní přírodní památky a přírodní památky – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
 
2.      a) Ochrana neživé přírody (jeskyně, paleontologické nálezy) – význam nástroje, režim ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, orgány a jejich kompetence; vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k hornímu právu.      
         b) Postup při vyhlašování zvláště chráněných území (včetně změn a rušení ochrany)
– forma, způsoby evidence, orgány a jejich kompetence.
 
3.      a) Územní systémy ekologické stability krajiny – vymezení pojmu, význam, procedura, orgány.
         b) Zvláště chráněné druhy rostlin – vymezení pojmu, význam, stupně ohrožení, režim ochrany, ochrana biotopu, prokazování původu, orgány a jejich kompetence.
 
4.      a) Významné krajinné prvky – vymezení pojmu, význam, režim ochrany, procedura zřizování, orgány a jejich kompetence.
         b) Orgány ochrany přírody – jejich výčet, postavení, význam a úkoly v ochraně přírody a krajiny, přehled kompetencí a pravomocí.
 
5.      a) Obecná ochrana rostlin a živočichů - význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence, vztah k jiným právním předpisům.
         b) Veřejnoprávní smlouvy v ochraně přírody a krajiny (§ 10, §39, §45e, §49, §56, §68) - význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
6.      a) Ochrana dřevin rostoucích mimo les – vymezení pojmů, režim ochrany, výjimky, náhradní výsadba, orgány a jejich kompetence.
         b) Posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k ochraně přírody, posouzení vlivů záměrů a koncepcí na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (§ 45h a § 45i ZOPK) a hodnocení vlivů podle § 67 ZOPK - význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
7.      a) Ochrana krajinného rázu – význam pojmu a režim ochrany, charakteristika a způsob vyhlášení přírodních parků, orgány a jejich kompetence.
         b) Zvláště chráněné druhy živočichů – vymezení pojmu, význam, stupně ohrožení, režim ochrany, ochrana biotopu, prokazování původu, orgány a jejich kompetence.
 
8.      a) Kategorie, význam a charakteristika zvláště chráněných území, evidence zvláště chráněných území v ústředním seznamu ochrany přírody.
         b) Zákon o zoologických zahradách a jeho aplikace.
 
9.      a) Národní parky – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zonace, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
          b) Účast občanů a obcí na ochraně přírody a krajiny – význam, podmínky.
 
10.     a) Chráněné krajinné oblasti – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zonace, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
          b) Mezinárodní obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zákon č. 100/2004 Sb. a související předpisy).
 
11.    a) Zásady péče o národní parky a plány péče o ostatní zvláště chráněná území – obsah, náležitosti, význam, procedura přípravy a schvalování, orgány a jejich kompetence.
          b) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k mysliveckému a rybářskému právu.
 
12.    a) Ochranná pásma zvláště chráněných území – vymezení pojmu, význam, režim ochrany, orgány a jejich kompetence.
          b) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k stavebnímu právu.
 
13.    a) Památné stromy a smluvně chráněné památné stromy – vymezení pojmu, význam, zřizování a rušení ochrany, zásahy, režim ochrany, orgány a jejich kompetence.
          b) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k lesnímu právu.
 
14.    a) Záchranné programy zvláště chráněných druhů - obsah, význam, orgány a jejich kompetence.
          b) Smluvně chráněná území – charakteristika, způsob zřizování, základní nástroje ochrany, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
 
 
15.    a) Mezinárodní smlouvy v ochraně přírody a jejich garance a uplatnění v ČR (Washingtonská, Ramsarská, Bonnská, Bernská, o biodiverzitě, o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a o ochraně netopýrů v Evropě).
          b) Stráž přírody – její postavení, význam a úkoly v ochraně přírody a krajiny, pravomoci, způsob fungování, podmínky ustavení členem stráže.
 
16.    a) Přechodně chráněné plochy – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
          b) Ptačí oblasti – charakteristika, postup vymezení, ochrana, zajištění péče, význam.
 
17.     a) Evropsky významné lokality – charakteristika, národní seznam, biogeografická oblast, postup vyhlašování, ochrana, zajištění péče, význam.
          b) Prokazování původu a odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
18.    a) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k vodnímu právu.
          b) Ochrana volně žijících ptáků – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
19.    a) Národní přírodní rezervace a přírodní rezervace – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
         b) Osvědčení o odchování živočicha v lidské péči – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
20.    a) Záchranné stanice – způsob a podmínky zřízení, změny nebo zrušení, důvody zřizování, orgány a jejich kompetence.
         b) Přístup do krajiny (§ 63) a omezení vstupu (§ 64) – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
21.    a) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ke schválení lesního hospodářského plánu nebo převzetí lesní hospodářské osnovy – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
         b) Náprava ekologické újmy; odstranění následků neoprávněných zásahů v ochraně přírody (§ 86); náhradní výsadba dřevin (§ 9) - význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
22.    a) Omezení a zákaz činnosti (§ 66), zákaz škodlivé činnosti (§ 80 odst. 2) a pozastavení rušivé činnosti (§ 81 odst. 8) – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.

         b) Nepůvodní a invazní nepůvodní druhy, kříženci - obecná úprava (§ 5 odst. 4 - 8), zákazy ve zvláště chráněných územích (§ 16, 26, 29, 34), Nařízení Rady (ES) č. 708/2007 o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a Nařízení EP a Rady (EU) č. 1143/2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů (obsah, význam, vztah k vnitrostátní právní úpravě)   

 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (40.3 + 43.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru