+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZEM

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v zemědělství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkušební otázky

  1. Definujte zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství a uveďte výjimky z evidence zemědělského podnikatele. Uveďte způsoby vyřazení z evidence zemědělského podnikatele
  2. Popište možnosti vyhlášení, změny a zrušení rybářského revíru.
  1. Jaké kompetence vykonává podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  2. Vyjmenujte orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče a definujte předmět úpravy zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Popište oprávnění a povinnosti rybářské stráže.
  2. Co uvede fyzická osoba a co uvede právnická osoba do žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele.
  1. Kdo rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Co může být nařízeno chovateli v rámci zvláštního opatření.
  2. Uveďte základní povinnosti fyzických a právnických osob vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Definujte finanční zdroje Státního zemědělského intervenčního fondu. Uveďte orgány Státního zemědělského intervenčního fondu, definujte jejich působnost a kompetence.
  2. Vysvětlete pojem výkon rybářského práva, včetně podmínek pro jeho povolení, odnětí a zánik.
  1. Jak je definováno zvíře podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Které základní kategorie zvířat ve svých pojmech definuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Definujte pojem „přípravek na ochranu rostlin“, vyjmenujte skupiny přípravků podle biologické účinnosti, způsobu působení a mechanismu účinku na škodlivé organismy.
  1. Charakterizujte základní kompetence a působnost Státního zemědělského intervenčního fondu.
  2. Vyjmenujte orgány státní správy v rybářství, včetně jejich kompetencí.
  1. Jakou obecně závaznou vyhlášku může obec vydat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Co je to „Rostlinolékařský pas“, co obsahuje, kde lze nalézt, kdo vydává a co garantuje.
  1. Vyjmenujte činnosti, které jsou předmětem rostlinolékařského dozoru vykonávaného ÚKZÚZ.
  2. rybářství, rybníkářství, výkon rybářského práva, zvláštní rybochovné zařízení, hromadně účinná metoda lovu, pojmy rybník, uzavřená voda, vodní tok a dále pojmy rybářský lístek a povolenka k lovu.
  1. Co je to odborné vyjádření krajské veterinární správy uvedené v zákoně na ochranu zvířat. Ve kterých případech porušení zákona na ochranu zvířat si obecní úřad obce s rozšířenou působností nemusí odborné vyjádření krajské veterinární správy vyžádat, uveďte alespoň 4 případy.
  2. Činnosti obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností vyplývající ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  1. Jaké jsou požadavky ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na odbornou způsobilost osob pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
  2. Uveďte, co je to únik zvířete. Uveďte, co je to nevedení psa na vodítku. Jaký je rozdíl mezi únikem zvířete a nevedením psa na vodítku.
  1. Jaké správní tresty lze uložit fyzické osobě za přestupek na úseku ochrany zvířat proti týrání.
  2. Jaká omezení mohou mít přípravky na ochranu rostlin s ohledem na ochranu vodního prostředí, pitné vody, včel, zvěře a oblastí využívaných širokou veřejností.
  1. Co je to etiketa přípravku, bezpečnostní list a jaké informace obsahují?
  2. Uveďte, jaké povinnosti má rybníkář, uživatel rybářského revíru a osoba provádějící lov v rybářském revíru dle zákona o rybářství.
  1. Vyjmenujte přestupky fyzických a právnických osob na úseku rybářství.
  2. Popište povinnosti profesionálních uživatelů při používání přípravků na ochranu rostlin, včetně zařízení pro aplikaci přípravků.
  1. Ve kterých případech lze nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. V čem předběžná náhradní péče o zvíře spočívá.
  2. Popište lov a zakázané způsoby lovu v rybníkářství a v rybářských revírech, povolování výjimek ze zakázaných způsobů lovu.
  1. Vysvětlete pojen chráněná rybí oblast, včetně pravidel nutných pro její vyhlášení.
  2. Popište ustanovení a zánik rybářské stráže.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (40.5 + 36.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru