+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ PP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy dle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

  (Platnost otázek od 1. 3. 2024)

1.       

a)      Kulturní památka, proces jejího prohlášení.

b)      Mezinárodní úprava ochrany architektonického a archeologického dědictví Evropy,  účinná na území České republiky.

2.       

a)      Národní kulturní památka, památková rezervace, památková zóna.

b)      Seznam světového dědictví, ochrana kulturních statků za ozbrojeného konfliktu.

3.       

a)      Ústřední seznam kulturních památek České republiky.

b)      Restaurování kulturní památky jako speciální druh obnovy kulturní památky, proces jeho posouzení ve správním řízení.

4.       

a)      Zrušení prohlášení věci nebo stavby za kulturní památku.

b)      Ohlašovací povinnosti podle zákona o státní památkové péči.

5.       

a)      Obecná úprava povinností fyzických a právnických osob při nakládání s kulturní památkou.

b)      Programy Ministerstva kultury na podporu obnovy kulturních památek a regenerace památkových rezervací a památkových zón.

6.       

a)      Opatření orgánu státní památkové péče v případech, kdy vlastník neplní své povinnosti při nakládání s kulturní památkou nebo národní kulturní památkou; postup při nesplnění tohoto opatření.

b)      Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum nebo pro účely výstavní.

7.       

a)      Rozhodnutí orgánu státní památkové péče, je-li kulturní památka nebo národní kulturní památka ohrožena činností.

b)      Jsou-li součástí sbírky také kulturní památky, národní kulturní památky a archiválie, podle jakých právních předpisů s nimi vlastník nebo správce sbírky nakládá?

8.       

a)      Právo státu na přednostní koupi kulturních památek.

b)      Jaké povinnosti a jaká práva mají garanti poskytování standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 122/2000 Sb.?

9.       

a)      Pojem "obnova kulturní památky"; podmínky zahájení řízení nebo jiného postupu.

b)      Orgány státní památkové péče jako dotčené orgány, kdy mají takovéto postavení.

10.   

a)      Řízení o vydání rozhodnutí o obnově kulturní památky nebo postup vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky; možné formy správních aktů při posouzení zájmů státní památkové péče podle § 14 zákona o státní památkové péči.

b)      Jaké jsou základní povinnosti vlastníka nebo správce sbírky podle § 9 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb.?

11.   

a)      Podmínky zahájení řízení nebo jiného postupu při zásahu na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu podle § 17 zákona o státní památkové péči.

b)      Vztah současné právní úpravy k zákonu č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách.

12.   

a)      Řízení o vydání rozhodnutí při zásahu na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, památkové zóně nebo ochranném pásmu podle § 17 zákona o státní památkové péči a postup při vydání závazného stanoviska při zásahu na téže nemovitosti podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči; možné formy správních aktů při posouzení zájmů státní památkové péče podle § 14 zákona o státní památkové péči.

b)      V čem spočívá standard časové dostupnosti veřejných služeb poskytovaných muzei a galeriemi?

13.   

a)      Postavení odborné organizace státní památkové péče při vydávání rozhodnutí nebo závazného stanoviska podle § 14 zákona o státní památkové péči.

b)      Povinnosti vlastníka při ohrožení nebo poškození jeho kulturní památky.

14.   

a)      Oprávnění provádět restaurování.

b)      Kdo je poskytovatelem standardizovaných veřejných služeb podle zákona č. 122/2000 Sb., a kdo je garantem poskytování těchto služeb?

15.   

a)      Omezení nakládání s movitou kulturní památkou nebo movitou národní kulturní památkou; vyvlastnění a bezprostřední ohrožení kulturní památky.

b)      Jaké jsou zákonem předepsané náležitosti evidenčního záznamu ke sbírkovému předmětu?

16.   

a)      Příspěvky na obnovu kulturních památek.

b)      Co je chronologická a systematická evidence sbírkových předmětů?

17.   

a)      Přemisťování kulturních památek a národních kulturních památek.

b)      Ochrana nepředvídaného archeologického nálezu, nálezu kulturně cenného předmětu nebo nálezu detailu stavby  podle stavebního zákona.

18.   

a)      Ochranná (památková) pásma.

b)      Vztah zákona o státní památkové péči a správního řádu; speciální úprava postupu vydávání závazných stanovisek podle § 14 zákona o státní památkové péči do postupů podle stavebního zákona.

19.   

a)      Vývoz kulturních památek a národních kulturních památek do zahraničí.

b)      Nástin vývoje památkové péče v českých zemích do roku 1987.

20.   

a)      Oprávnění k provádění archeologických výzkumů.

b)      Co se rozumí inventarizací sbírky, jaké druhy inventarizace znáte?

21.   

a)      Uzavření dohody o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti a případ, kdy k uzavření dohody nedojde.

b)      Za jaké porušení zákona č. 122/2000 Sb. lze uložit nejvyšší možnou pokutu, tj. až do výše 10 mil. Kč?

22.   

a)      Záchranný archeologický výzkum, kdy k němu může dojít a za jakých podmínek probíhá? Plány území s archeologickými nálezy.

b)      Jak lze vyvézt sbírkový předmět do zahraničí?

23.   

a)      Archeologický nález, odměna za archeologický nález, ochrana archeologického nálezu, který byl učiněn při činnosti, která není postupem podle stavebního zákona.

b)      Co může být podle zákona č. 122/2000 Sb. sbírkovým předmětem?

24.   

a)      Vlastnictví archeologických nálezů.

b)      Kdy může být sbírkovým předmětem soubor věcí movitých nebo nemovitých?

25.   

a)      Náhrady za omezení a újmy při provádění archeologických výzkumů a opatření na ochranu archeologických nálezů.

b)      Vlastník nebo správce sbírky muzejní povahy musejí ze zákona plnit řadu povinností. Mají také nějaká práva? Pokud ano, jaká to jsou?

26.   

a)      Orgány státní památkové péče, jejich pravomoci.

b)      Vyvézt sbírkové předměty do zahraničí lze pouze s povolením Ministerstva kultury. Na jak dlouhou dobu lze sbírkové předměty do zahraničí vyvézt? Může Ministerstvo kultury povolení nevydat? Pokud ano, za jakých okolností  tak může učinit?

27.   

a)      Odborná organizace státní památkové péče, její úkoly na úseku státní památkové péče.

b)      Které předměty musejí být opatřeny osvědčením podle zákona č. 71/1994 Sb.  před jejich prodejem? 

28.   

a)      Poradní orgány státní památkové péče a osvědčení o oprávnění orgánů a odborné organizace státní památkové péče.

b)      Jak jsou vymezeny kulturní statky podle zákona č. 101/2001 Sb.?

29.   

a)      Případy, kdy je u prací uvedených v §14 odst. 2 zákona o státní památkové péči vyloučena povinnost vyžádat si rozhodnutí nebo závazné stanovisko podle zmíněného ustanovení.

b)      Jak jsou vymezeny kulturní statky, které potřebují k vývozu z celního území Evropských společenství vývozní povolení podle nařízení Rady (EHS) č.116/2009?

30.   

a)      Přestupky na úseku státní památkové péče.

b)      Za jakých podmínek vydá ústřední orgán vývozní povolení k vývozu kulturního statku z celního území Evropských společenství?

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.0 + 23.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru