+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OPCD

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (platný od 2. srpna 2021)

Zkušební otázky

1)

 1. Pojem a používání cestovních dokladů, včetně použití občanského průkazu jako cestovního dokladu.
 2. Jaké údaje se zapisují do občanského průkazu?
 3. Působnost Ministerstva vnitra v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel.
 4. Kdo určuje rodná čísla a kde se vedou?

 

 2)

 1.  Druhy cestovních dokladů, jejich územní a časová platnost.
 2. Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku občanských průkazů?
 3. Působnost krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností v oblasti evidence obyvatel.
 4. Jaká je struktura rodného čísla?

 

3)

 1. Údaje zapisované do cestovních dokladů.
 2. Kde se podává žádost o vydání občanského průkazu, kdo ji podává, jaké jsou náležitosti žádosti?
 3. Působnost obecního úřadu (ohlašovny) v oblasti evidence obyvatel.
 4. Jaké údaje využívá registr rodných čísel z agendového informačního systému evidence obyvatel?

 

4)

 1. Lhůty pro vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
 2. Doklady potřebné k vydání občanského průkazu.
 3. Působnost matričního úřadu a soudu prvního stupně jako zdroje informačního systému.
 4. Jaké údaje se vedou v registru rodných čísel a kdo je zapisovatelem těchto údajů?

 

5)

 1. Kdo je oprávněn podat žádost o vydání cestovního dokladu.
 2. Převzetí občanského průkazu (kde je možné převzít občanský průkaz, kdo je oprávněn převzít občanský průkaz, postup v případě, kdy se občan nemůže dostavit k převzetí).
 3. Jaké povinnosti má občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu a jaké doklady ohlašovně dokládá?
 4. V jakých případech lze využít rodná čísla? Uveďte některé případy.

 

6) 

 1. Kde se podává žádost o vydání cestovního dokladu vydávaného do 30 dnů a jaké jsou náležitosti žádosti.
 2. Za jakých podmínek žádá občan o poskytnutí údajů z informačního systému evidence občanských průkazů?
 3. Vyjmenujte výdejová místa s konkrétními případy přidělení rodných čísel.
 4. Podmínky pro zaevidování změny místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel.

 

7)

 1. Prokazování údajů v žádosti o vydání cestovního dokladu, včetně prokazování oprávněnosti k podání této žádosti.
 2. Kdy skončí platnost občanského průkazu? Rozlišení zákonných důvodů a skončení platnosti na základě rozhodnutí.
 3. Jakým způsobem občan ukončí trvalý pobyt na území ČR a jaké úkony v této souvislosti provede ohlašovna?
 4. Co je dokladem rodného čísla?

 

8)

 1. Příslušnost k vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
 2. Jaké povinnosti má občan ve vztahu k občanskému průkazu?
 3. Kdo, kde a za jakých podmínek je oprávněn hlásit změnu místa trvalého pobytu za občana?
 4. Komu přidělují jednotlivá výdejová místa rodná čísla?

 

9)

 1. Kdo je oprávněn převzít cestovní doklad a kde se přebírá.
 2. Povinnosti dalších osob ve vztahu k občanskému průkazu.
 3. Kdo je oprávněn poskytovat osobní údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, komu se údaje poskytují a za splnění jakých podmínek?  Vyjmenujte příklady zvláštních právních předpisů, na základě nichž lze poskytovat údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.
 4. V jakých případech se provádí změna rodného čísla?

 

10)

 1. Důvody přerušení nebo zastavení řízení o vydání cestovního dokladu.
 2. Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů.
 3. Určení místa trvalého pobytu občana v době jeho narození a v případě osvojení občana do zahraničí.
 4. V jakých případech se neprovádí změna rodného čísla?

 

11)

 1. Evidence cestovních dokladů, údaje vedené v evidenci cestovních dokladů; jaký orgán je správcem a jaký zpracovatelem údajů.
 2. Doba platnosti občanských průkazů a důvody vydání dočasného občanského průkazu.
 3. Povinnosti ohlašovny při občanem hlášené změně místa trvalého pobytu.
 4. Jaký je postup při ověřování rodného čísla?

 

12)

 1. Řízení o vydání cestovního pasu.
 2. Působnost Policie České republiky na úseku občanských průkazů.
 3. Co je obsahem informačního systému evidence obyvatel a jaké údaje se v této evidenci vedou?
 4. Jaký je postup při změně rodného čísla výdejovým místem?

 

13)

 1. Popište postup při pořizování biometrických údajů do cestovních pasů.
 2. Vydání občanského průkazu občanovi omezenému ve svéprávnosti (kdo podává žádost, předkládané doklady).
 3. Povinnosti opatrovníka ve vztahu k vydanému občanskému průkazu.
 4. Přestupky na úseku evidence obyvatel.

 

14)

 1.  Z jakých informačních systémů je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využívat údaje pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů.
 2. Náležitosti fotografie pro vydání občanského průkazu.
 3. Postavení vlastníka objektu ve vztahu k institutu adresy trvalého pobytu, jeho oprávnění.
 4. Jaký je postup při osvědčování rodného čísla?

 

15)

 1. Působnost Ministerstva vnitra na úseku cestovních dokladů.
 2. Jaké údaje jsou vedeny v evidenci občanských průkazů?
 3. Kdo rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, na čí návrh a za splnění jakých podmínek?
 4. Co je obsahem žádosti o přidělení rodného čísla a kdo o přidělení rodného čísla žádá?

 

16)

 1.  Skončení platnosti cestovního dokladu.
 2. Z jakých informačních systémů je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využívat údaje pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů? Uveďte příklady údajů z jednotlivých systémů.
 3. Kdo a kde může požádat o zprostředkování kontaktu? Jaké jsou náležitosti žádosti o zprostředkování kontaktu? Jaký je postup při vyřizování žádosti o zprostředkování kontaktu?
 4. Co je obsahem žádosti o ověření rodného čísla a kdo žádá?

 

17)

 1. Jaké povinnosti má občan ve vztahu k cestovnímu dokladu?
 2. Vydání prvního občanského průkazu (podmínky, kdo podává žádost, předkládané doklady).
 3. Za jakých podmínek a kde žádá obyvatel o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel?
 4. Co je obsahem žádosti o osvědčení rodného čísla a kdo žádá?

 

18)

 1. Kde se podává žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách a kde je cestovní pas možné převzít.
 2. V jakých případech má občan povinnost požádat o vydání občanského průkazu (lhůty), v jakých případech má možnost požádat o vydání občanského průkazu.
 3. Jaká je povinnost orgánů veřejné moci, které zapisují údaje do agendového informačního systému evidence obyvatel a jaký je postup v případě, že u zapisovatele vznikne pochybnost o správnosti údaje vedeného v agendovém informačním systému evidence obyvatel.
 4. Přestupky na úseku rodných čísel.

 

19)

 1. Povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů a oprávnění orgánů související s jejich porušením.
 2. Kdo poskytuje údaje z evidence občanských průkazů, komu se údaje poskytují a za splnění jakých podmínek?
 3. Po jakou dobu se uchovávají údaje v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
 4. Jakými doklady je možno prokázat přidělení rodného čísla?

 

20)

 1. Vymezení právní úpravy vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat biometrickými (předpis Evropské unie, zákonná úprava, právní předpisy k provedení zákona).
 2. Pojem a používání občanského průkazu (nedovolené nakládání s občanským průkazem).
 3. Co obsahují záznamy o přístupech do informačního systému, které se vedou při zpracování údajů?
 4. Co je dokladem rodného čísla?

 

21)

 1. Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů, zastupitelských úřadů a Policie České republiky na úseku cestovních dokladů.
 2. Druhy občanských průkazů, jejich časová platnost a lhůty pro vydání.
 3. Ve kterých případech nelze zpřístupnit záznam o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel?
 4. Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku rodných čísel?  

 

22)

 1. Překračování státních hranic České republiky (s jakými cestovními doklady lze státní hranice překračovat, na jakých místech lze překračovat vnější a vnitřní hranice, provádění kontrol cestovních dokladů)?
 2. Jakou dobu se vedou údaje v evidenci občanských průkazů v informačním systému? Uveďte jednotlivé příklady údajů.
 3. Jaký je postup v případě, kdy při využívání údajů uživatelem vznikne pochybnost o správnosti údaje vedeného v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
 4. Vyjmenujte základní registry a kdo je jejich správcem?

 

23)

 1. Jaké cestovní doklady obsahují strojově čitelné údaje a biometrické údaje, které orgány je vydávají. Údaje zapisované do strojově čitelné zóny. Biometrické údaje ukládané do nosiče dat cestovního dokladu.
 2. Povinně zapisované údaje do občanského průkazu, údaje zapisované na žádost.
 3. Kdo, kde a jakým způsobem může ohlásit údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu?
 4. Co se rozumí pojmem „referenční údaj“ a jaký význam má pro výkon působnosti orgánu veřejné moci?

 

24)

 1. Jaké úkony činí obecní úřad obce s rozšířenou působností v souvislosti s ohlášením ztráty nebo odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu. Jaké úkony činí po doručení kopie usnesení soudu o zákazu vycestování a jaké v případě, že občan po doručení tohoto usnesení požádá o vydání cestovního dokladu.
 2. Jaký orgán je správcem a jaký zapisovatelem údajů vedených v informačním systému evidence občanských průkazů?
 3. Rozsah údajů zapisovaných matričním úřadem do agendového informačního systému evidence obyvatel v případě osvojení nebo zrušení osvojení dítěte.
 4. Jaké údaje jsou vedeny v registru obyvatel?

 

25)

 1. U jakých orgánů může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu.
 2. Cestovní průkaz a náhradní cestovní doklad Evropské unie. Kdo je vydává, důvody vydání. Ověřování údajů potřebných k vydání těchto cestovních dokladů.
 3. V jakých případech vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností dočasné občanské průkazy (jaká je doba jejich platnosti)?
 4. Kdo poskytuje na žádost obyvatele údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel? V jakém rozsahu lze údaje poskytovat?

 

26)

 1. Vyjmenujte povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů. Potvrzení vydávaná podle zákona o cestovních dokladech. V jakých případech se vydávají a které orgány je vydávají.
 2. Bezpečnostní osobní kód.
 3. Vyjmenujte zapisovatele údajů do informačního systému evidence obyvatel a jaké údaje jsou jimi zapisované.
 4. Kdo je to editor (základní registry) a za co odpovídá?

 

27)

 1. Působnost Ministerstva vnitra na úseku cestovních dokladů.
 2. Ztráta a odcizení občanského průkazu (povinnosti občana, komu se hlásí, jaké další úkony se v této souvislosti provádějí)?
 3. Jaké údaje jsou o občanech vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
 4. Kdo může požádat o poskytnutí údajů z registru obyvatel?

 

28)

 1. Podmínky poskytování údajů z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (poskytování údajů subjektům a občanovi na jeho žádost, náležitosti žádosti).
 2. Působnost Ministerstva vnitra na úseku občanských průkazů.
 3. V jakém případě je v agendovém informačním systému evidence obyvatel označen údaj o adrese místa trvalého pobytu jako adresa úřadu?
 4. Kdo je editorem údajů do registru obyvatel a prostřednictvím jakých agendových informačních systémů jsou údaje zapisovány?

 

29)

 1. Jakými doklady se prokazují údaje na žádosti o vydání cestovního dokladu a jakými doklady se prokazuje oprávnění k podání žádosti u osob, které podávají žádost za občana.
 2. Jaké údaje jsou uvedeny ve strojově čitelné zóně občanského průkazu? Jaké údaje se zapisují do kontaktního čipu a jaké do nosiče biometrických údajů.
 3. Jak je určováno místo trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí st. občanství ČR.
 4. Vyjmenujte subjekty údajů (fyzické osoby), které jsou evidovány v registru obyvatel.

 

30)

 1. Jaké úkony provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v souvislosti s předáním cestovního dokladu občanovi.
 2. Popište postup při pořizování biometrických údajů do občanského průkazu.
 3. Kontrola správnosti údajů v informačním systému evidence obyvatel a postup při odstraňování nesprávně vedených údajů v informačním systému evidence obyvatel.
 4. Co je agendový identifikátor fyzické osoby, k čemu slouží a kdo ho vytváří?

 

31)

 1. Příslušnost k vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
 2. V jaké výši vybírá správní orgán správní poplatky za občanské průkazy vydávané ve zkrácených lhůtách.
 3. Za jakých podmínek a kde žádá obyvatel o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel?
 4. Kde a jakým způsobem lze požádat o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel?

 

32)

 1. Jaké údaje se zapisují do žádosti o vydání cestovního pasu.
 2. Identifikační a deblokační osobní kód.
 3. Kdo rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, na čí návrh a za splnění jakých podmínek?
 4. Jak postupuje orgán veřejné moci při zjištění nesouladu referenčního údaje v základním registru?

 

33)

 1. Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky za vydání cestovního pasu vydávaného do 30 dnů a do 120 dnů?
 2. Lhůty pro podání žádosti o vydání občanského průkazu z jednotlivých důvodů.
 3. Co je obsahem informačního systému evidence obyvatel a jaké údaje se v této evidenci vedou?
 4. Co obsahují záznamy o přístupech do registru obyvatel a za jaké období je lze poskytnout?

 

34)

 1. Pojem a používání cestovních dokladů, včetně použití občanského průkazu jako cestovního dokladu.
 2. Kdo jedná za osobu mladší 15 let? Kdo jedná za osobu, která dosáhla věku 15 let nebo za osobu, která dosáhla věku 18 let?
 3. Působnost Ministerstva vnitra v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel.
 4. Po jakou dobu se uchovávají údaje o subjektu údajů v registru obyvatel?

 

35)

 1. Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky za vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 24 hodin a 5 pracovních dnů.
 2. Jakým způsobem lze ohlásit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu?
 3. Kdo a kde může požádat o zprostředkování kontaktu? Jaké jsou náležitosti žádosti o zprostředkování kontaktu? Jaký je postup při vyřizování žádosti o zprostředkování kontaktu?
 4. Kdo a za jakých podmínek může poskytnout své referenční údaje jiné osobě?

 

36)

 1. Druhy cestovních dokladů, jejich územní a časová platnost.
 2. Poskytování fotografie po úmrtí držitele občanského průkazu.
 3. Jaké povinnosti má občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu a jaké doklady ohlašovně dokládá? Povinnosti ohlašovny při občanem hlášené změně místa trvalého pobytu.
 4. Co je to registr územní identifikace, adres a nemovitostí, kdo je jeho správcem a jaké údaje se v něm evidují?

 

37)

 1. Lhůty pro vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
 2. Postup při podání žádosti o vydání občanského průkazu.
 3. Působnost matričního úřadu a soudu prvního stupně jako zdroje informačního systému.
 4. Kdo je editorem údajů do registru obyvatel a prostřednictvím jakých agendových informačních systémů jsou údaje zapisovány?

 

38)

 1. Kdo je oprávněn podat žádost o vydání cestovního dokladu.
 2. Způsob podání žádosti o poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů (kdo může požádat o poskytnutí údajů).
 3. Ve kterých případech nelze zpřístupnit záznam o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel?
 4. Vyjmenujte základní registry a uveďte příklady údajů v nich vedených.

 

39)

 1. Kde se podává žádost o vydání cestovního dokladu a jaké jsou náležitosti žádosti.
 2. Skončení platnosti občanského průkazu (důvody, lhůty, ve kterých dojde ke skončení platnosti).
 3. Přestupky na úseku evidence obyvatel.
 4. Jaké údaje jsou vedeny v registru obyvatel?

 

40)

 1. Prokazování údajů v žádosti o vydání cestovního dokladu, včetně prokazování oprávněnosti k podání této žádosti.
 2. Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností na úseku občanských průkazů.
 3. Jakým způsobem občan ukončí trvalý pobyt na území ČR a jaké úkony v této souvislosti provede ohlašovna?
 4. Vyjmenujte základní registry a kdo je jejich správcem?

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (30.4 + 21.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru