+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ LHM

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v lesním hospodářství a myslivosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

 
Zkušební otázky 
 
(platnost otázek od 21. 10. 2019) 
  
1)    Soustava orgánů státní správy lesů.
a)    Kdo rozhoduje ve sporech o místní příslušnost orgánů státní správy lesů, pokud je jedním z účastníků Vojenský lesní úřad, Magistrát hlavního města Prahy nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností?
b)    Který správní úřad vykonává působnost krajského úřadu a ministerstva na úseku státní správu lesů na území národních parků a v jejich ochranných pásmech?
 
2)    Postavení odborného lesního hospodáře.
a)    Uveďte podmínky pro udělení licence pro výkon činnosti odborného lesního hospodáře.
b)    Kdo vykonává funkci odborného lesního hospodáře v lesích do 50 ha, pokud si vlastník lesa sám nevybere odborného lesního hospodáře, uveďte i případ pověření.
 
3)    Postavení lesní stráže.
a)    Uveďte postup ustanovování lesní stráže.
b)    Popište pravomoci a povinnosti lesní stráže.
c)    Odpovědnost za škodu způsobenou stráži a stráží
 
4)    Obecné užívání lesa.
a)    Jak je omezen – sběr lesních plodin, sběr klestu.
b)    Bezpečnost osob a majetku.
 
5)    Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
a)    V čem spočívá administrativní ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu lesního zákona. Jak jsou ekonomicky chráněny pozemky určené k plnění funkcí lesa.
b)    Zákazy a omezení spojené s lesy.
 
6)    Hospodářská úprava lesů.
a)    Charakterizujte oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány a lesní hospodářské osnovy.
b)    Uveďte závazná ustanovení lesních hospodářských plánů a osnov.
 
7)    Hospodaření v lesích.
a)    Realizace lesní dopravy.
b)    Provádění meliorací a hrazení bystřin v lesích.
 
8)    Podpora hospodaření v lesích z veřejných prostředků.
a)    Obsah a účel.
b)    Mechanismus poskytování.
 
9)    Zákon o dřevě.
a)    Hospodářský subjekt a jeho povinnosti.
b)    Systém náležité péče.
 
10)  Pozemky určené k plnění funkcí lesa.
a)    Vymezení pozemků určených k plnění funkcí lesa a jejich evidence.
b)    Kategorie lesů, zařazování do kategorií.
 
11)  Dozor a vrchní státní dozor na úseku lesního hospodářství.
a)    Dozor vykonávaný orgány státní správy lesů, ČIŽP a Ministerstvem životního prostředí.
b)    Přestupky.
 
12)  Těžba dřeva.
a)    Těžba nahodilá – podmínky, popis.
b)    Těžba mýtní úmyslná – podmínky, popis.
c)    Těžba mimořádná – podmínky, popis.
 
13)  Licence na úseku lesního hospodářství.
a)    Podmínky pro udělení licence.
b)    Druhy licencí, popis licencovaných činností.
 
14)  Reprodukční materiál lesních dřevin.
a)    Kategorie reprodukčního materiálu lesních dřevin.
b)    Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin.
 
15)  Ochrana lesa, obnova a výchova lesních porostů.
a)    Ochrana lesa (povinnosti a opatření).
b)    Obnova a výchova lesních porostů (velikost a šíře holé seče, lhůty).
 
16)  Tvorba honiteb
a)    Uznání honitby, obecné zásady tvorby honiteb, druhy honiteb.
b)    Změny honiteb (přičlenění, změny hranic), zánik honiteb.
 
17)  Honební společenstvo
a)    Založení a vznik honebního společenstva.
b)    Zrušení a zánik honebního společenstva.
 
18)  Honební a nehonební pozemky
a)    Honební a nehonební pozemky.
b)    Prohlášení pozemků za nehonební, prohlášení za honební.
 
19)  Právní úprava na úseku myslivosti
a)    Přehled právní úpravy na úseku myslivosti (rozdíl pojmu „zvěř a „zvíře“, farmový chov zvěře, honitba,   výkon práva myslivosti).
b)    Mezinárodní dohody týkající se myslivosti (CITES, Natura 2000, Ramsarská úmluva, Bernská úmluva).
 
20)  Ochrana myslivosti
a)    Ochrana myslivosti, základní povinnosti, omezení a zákazy dané v zájmu ochrany.
b)    Povinnosti vlastníků domácích a hospodářských zvířat a vlastníků pozemků, povinnosti uživatelů honiteb.
 
21)  Využití honiteb
a)    Způsoby využití honitby.
b)    Smlouva o nájmu honitby.
 
22)  Myslivecké hospodaření a lov
a)    Vypracování plánu mysliveckého hospodaření, plnění a změny plánu, povolení lovu ve zvláštních případech, kontrola plnění plánu lovu.
b)    Doba lovu a podmínky lovu, dohledávka zvěře, používání loveckých psů a loveckých dravců, zakázané způsoby lovu.
 
23)  Náležitosti k lovu zvěře
a)    Lovecký lístek (vydávání a odebírání).
b)    Povolenka k lovu (náležitosti).
c)    Povinné pojištění.
 
24)  Kontrola a zužitkování zvěře, podmínky lovu zvěře
a)    Způsob kontroly ulovené zvěře, organizační zajištění, evidence, uvádění ulovené zvěře do oběhu.
b)    Jaké doklady musí mít u sebe osoba lovící pomocí lovecké palné zbraně, nebo loveckého dravce.
 
25)  Škody způsobené zvěří
a)    Odpovědnost uživatele honitby, prevence vzniku škod, neuhrazované škody způsobené zvěří.
b)    Uplatnění nároků, náhrada škod způsobených na zvěři.
 
26)  Státní správa myslivosti
a)    Orgány státní správy myslivosti a jejich působnost, dozor v myslivosti, opatření.
b)    Přestupky na úseku myslivosti.
 
27)  Myslivecký hospodář
a)    Předpoklady pro zastávání funkce mysliveckého hospodáře, ustanovení
a odvolání.
b)    Oprávnění a povinnosti mysliveckého hospodáře.   
 
28)  Myslivecká stráž
a)    Předpoklady pro zastávání funkce myslivecké stráže, ustanovení a zrušení ustanovení.
b)    Oprávnění a povinnosti myslivecké stráže.
c)    Odpovědnost za škodu způsobenou stráži a stráží.  
 
29)  Chov a zušlechťování zvěře
a)    Zásady chovu, normované a minimální stavy zvěře, vypouštění zvěře, péče
o zvěř.
b)    Omezení směřující k zachování druhu zvěře, zákazy stanovené k zachování druhu zvěře, chovatelské přehlídky, chov zvěře v zajetí.
 
30)  Regulace početních stavů zvěře a zvířat ve zvláštních případech
a)    Snížení stavu zvěře, zrušení chovu zvěře.
b)    Lov mimo dobu lovu, lov na nehonebních pozemcích.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (27.1 + 11.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru