+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DRAH

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 1. 7. 2017)
 
  

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcí právní předpisy:

1.      Jaká oblast je upravena v zákoně o dráhách?

2.      Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi provozováním dráhy a provozováním drážní dopravy.

3.      Co je obvod dráhy a jak je vymezen?

4.      Jakou působnost vykonává drážní správní úřad zřízený podle tohoto zákona v obci?

5.      Podle kterých právních předpisů rozhoduje drážní správní úřad ve věcech drah?

6.      Vysvětlete, kdo vykonává státní dozor ve věcech drah, jakým způsobem a s jakým oprávněním?

7.      Může obec v přenesené působnosti jako drážní správní úřad uložit podle zákona o dráhách pokutu? Pokud může uložit pokutu, tak komu?

8.      Vyjmenujte náležitosti rozhodnutí o vydání úředního povolení pro provozování dráhy.

9.      Jaké je oprávnění provozovatele dráhy ve věci omezení provozování dráhy?

10.  Jaké jsou základní povinnosti provozovatele dráhy?

11.  Vyjmenujte náležitosti rozhodnutí o udělení licence pro provozování drážní dopravy a uveďte případ, kdy není k provozování drážní dopravy vydávána licence.

12.  Jaké je oprávnění dopravce ve věci omezení provozování drážní dopravy?

13.  Jaké jsou základní povinnosti dopravce?

14.  Kde naleznete základní podmínky pro způsobilost k řízení drážních vozidel a kde jsou podrobně rozvedeny?

15.  Jaké zkoušky odborné způsobilosti osob provádí drážní správní úřad obce?

16.  Kdo jmenuje zkušební komisi a jaké je její složení?

17.  Jaký lékař může potvrdit zdravotní způsobilost osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy?

18.  V kterých případech drážní správní úřad nařídí přezkoušení odborné a zdravotní způsobilosti osob k řízení? Který drážní správní úřad uvedené úkony vykoná u osob k řízení lanové dráhy?

19.  K čemu slouží ochranné pásmo dráhy? Vymezte jeho prostor u všech drah.

20.  Jaké povinnosti mají vlastníci nemovitostí v sousedství dráhy z hlediska ochrany dráhy?

21.  Jaký je postup drážního správního úřadu v případě zjištění zdroje ohrožování dráhy a zdroje rušení drážního provozu?

22.  Přepravní řád – obsah, oprávnění pověřených osob, povinnosti cestujících, přirážka k jízdnému

23.  Omezení a zastavení drážní dopravy – důvod, způsob projednání, oprávnění dopravce

24.  Jízdní řády – zpracování, způsob projednání, platnost, schvalování jízdních řádů

Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, a jeho prováděcí předpisy:

 

1.      Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Co je předmětem úpravy tohoto zákona a které subjekty podle něho postupují? Jaké právní předpisy Evropské unie tento zákon transformuje do českého právního řádu?

2.      Dopravní obslužnost - vymezení pojmu

3.      Objednatel. Které subjekty zajišťují dopravní obslužnost? Na jakém území ji zajišťují a jak ji zajišťují ve vztahu k sousedním územním celkům?

4.      Prováděcí právní předpisy k zákonu č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů. Jaké oblasti tyto právní předpisy upravují?

5.      Standardy kvality a bezpečnosti

6.      Dopravní plánování

7.      Integrované dopravní služby a organizátor

8.      Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících. Co je předmětem této smlouvy a jaké mohou být její smluvní strany?

9.    Smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících - povinné náležitosti, fakultativní obsah

10.      Může objednatel poskytovat veřejné služby v přepravě cestujících sám? Co je to vnitřní provozovatel?

11.  Jakými způsoby lze vybrat vhodného dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících, za jakých podmínek a podle kterých právních předpisů?

12.  Zveřejňovací povinnosti při zajišťování dopravní obslužnosti 

13.  Kritéria pro výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách

14. Použití zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, při zajišťování dopravní obslužnosti.

15.  Podmínky pro uzavření smlouvy o veřejných službách přímým zadáním

16.  Mimořádné situace

17.  Doba trvání smlouvy o veřejných službách

18.  Právní režim smluv o veřejných službách uzavřených před nabytím účinnosti zákona č. 194/2010 Sb.

19.   Změna smlouvy o veřejných službách

20.  Převod vozidel, jimiž jsou zajišťovány veřejné služby v přepravě cestujících, na nového dopravce.

21.  Finanční model

22.  Nadměrná kompenzace

23.  Dohled nad dodržováním postupu při uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Jaký orgán dohled vykonává a jaké jsou jeho kompetence?

24.  Přestupky podle zákona č. 194/2010 Sb. Kdo se může přestupku dopustit a který orgán jej projednává? V čem obecně spočívají skutkové podstaty těchto přestupků?

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (47.4 + 30.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru