+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DOP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v silniční dopravě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

                                                           (Platnost otázek od 29. 06. 2020)

 

 

1.      a) Prameny práva v silniční dopravě – evropské předpisy, mezinárodní smlouvy, tuzemské právní předpisy

b) Linková osobní doprava – vymezení druhu dopravy, jednotlivé formy, vysvětlení pojmů linka, spoj, příslušnost dopravního úřadu

 

2.      a) Předmět úpravy zákona o silniční dopravě, rozlišení dopravy pro cizí a vlastní potřebu

b) Městská autobusová doprava – vymezení a specifika

 

3.      a) Silniční doprava – pojem, druhy, dopravce a podnikatel v silniční dopravě – pojem

b)  Licence k provozování linkové osobní dopravy – náležitosti, doba, na níž se licence uděluje, jaká práva a povinnosti z ní pro dopravce vyplývají

 

4.      a) Podmínky pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly se zaměřením na podmínku usazení

b) Možnosti provozování linkové osobní dopravy bez licence

 

5.      a) Podmínky pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly se zaměřením na podmínku dobré pověsti

b) Licence na dopravu provozovanou v celém rozsahu na základě smlouvy o veřejných službách a ostatní licence – odlišnosti v žádosti dopravce, v postupu dopravního úřadu, v rozhodnutí o udělení licence, odlišnosti při schvalování jízdního řádu

 

6.      a) Podmínky pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly se zaměřením na podmínku finanční způsobilosti

b) Průběh řízení o udělení licence, náležitosti žádosti o udělení licence, postup dopravního úřadu, opatřování závazných stanovisek a vyjádření v licenčním řízení

 

7.      a) Podmínky pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly se zaměřením na podmínku odborné způsobilosti

b) Důvody pro neudělení licence k provozování linkové osobní dopravy, popř. pro udělení licence s podmínkami

 

8.      a) Silniční motorová doprava jako živnost, průběh řízení, stanovisko ke koncesi nebo její změně, návrh na změnu nebo zrušení živnostenského oprávnění

b) Možnosti stanovení podmínek v rozhodnutí o udělení licence

 

9.      a) Odpovědný zástupce v silniční dopravě, ztráta dobré pověsti

b) Změna licence, odnětí licence a pozbytí platnosti licence na provozování linkové osobní dopravy

 

10.  a) Povinnosti tuzemského dopravce, povinnosti podnikatele v silniční dopravě

b) Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě

 

11.  a) Zkouška odborné způsobilosti, institut kauce a zabránění v jízdě podle zákona o silniční dopravě

b) Vztahy mezi cestujícím a dopravcem ve veřejné linkové dopravě, základní práva a povinnosti cestujících, pověřená osoba, přepravní řád, smluvní přepravní podmínky

 

12.  a) Dopravní úřady, státní odborný dozor a kontrola v silniční dopravě, vrchní dozor

b) Jízdní řád – způsob zpracování, věcný obsah, uveřejňování a vyvěšování

 

13. a) Právní úprava doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku

b) Jízdní řád – postup dopravního úřadu při schvalování, důvody pro neschválení, doložka schválení jízdního řádu, celostátní informační systém o jízdních řádech

 

14. a) Způsob vedení záznamu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku

b) Dopravní obslužnost – vymezení pojmu, právní úprava, které subjekty ji zajišťují, smlouva o veřejných službách v přepravě cestujících, kompenzace

 

15. a) Doby řízení, bezpečnostních přestávek, doby odpočinku a způsob vedení záznamů o těchto dobách v případech, na které se nevztahuje ani přímo použitelný předpis EU ani mezinárodní dohoda, kterou je ČR vázána (výjimky podle čl. 13 nařízení č. 561/2006)

b) Příležitostná osobní silniční doprava – vymezení druhu dopravy, povinnosti dopravce

 

16. a) Právní úprava přepravy nebezpečných věcí, pojem nebezpečné věci, povinné subjekty při přepravě nebezpečných věcí

b) Taxislužba – vymezení druhu dopravy, základní podmínky pro provozování taxislužby

 

17. a) Podmínky přístupu k trhu v mezinárodní silniční dopravě (eurolicence, osvědčení řidiče, zahraniční vstupní povolení, vstupní povolení)

b) Různé způsoby provozování taxislužby, přeprava na základě písemné smlouvy, přeprava na základě elektronické objednávky, přeprava poskytnutá vozidlem cestujícího – odlišnosti v povinnostech dopravce

 

18. a) Kauce dle zákona o silniční dopravě, zabránění v jízdě

b) Povinnosti dopravce při provozování taxislužby – povinnosti ve vztahu k vozidlu taxislužby a řidiči

 

19. a) Sankce v silniční dopravě – zvláštnosti řízení o přestupcích v silniční dopravě

 b) Vozidlo taxislužby - evidence vozidel taxislužby, označení a vybavení vozidla

 

20. a) Povinnosti zahraničního dopravce, kabotáž (odlišení režimů podle předpisů EU a zákona o silniční dopravě)

b) Oprávnění řidiče taxislužby – postup dopravního úřadu při udělení oprávnění, důvody neudělení, odnětí oprávnění, spolehlivost řidiče taxislužby

 

21. a) Zahraniční vstupní povolení – pojem, distribuce, podmínky přidělování

b) Průkaz řidiče taxislužby – v jakých případech se vydává, postup dopravního úřadu při vydání průkazu, zadržení průkazu řidiče taxislužby

 

22. a) Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, orgány provádějící státní odborný dozor a kontrolu podle zákona o silniční dopravě

b) Povinnosti řidiče taxislužby, způsob použití taxametru, záznam o přepravě a doklad o přepravě

 

23. a) Přestupky řidičů (mimo taxislužbu), přestupky dopravců podle zákona o silniční

dopravě

            b) Kontrola a správní trestání na úseku taxislužby – kdo provádí státní odborný dozor, podle jakého právního předpisu, podle jakých právních předpisů se vede správní řízení, zvláštní úprava v zákoně o silniční dopravě

 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.7 + 16.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru