+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ UP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v územním plánování podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkušební otázky

                                                                           (platnost otázek od 1. 2. 2021)

 

1.                   
a)      Cíle a úkoly územního plánování.
b)      Náležitosti stanoviska dotčeného orgánu k územně plánovací dokumentaci. Postup při řešení rozporů mezi pořizovatelem a dotčeným orgánem nebo mezi dotčenými orgány navzájem.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
2.                   
a)      Působnost orgánů obcí a stavebních úřadů ve věcech územního plánování (s rozlišením činností v samostatné a v přenesené působnosti).
b)      Předkupní právo a účely vyvlastnění podle stavebního zákona.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
3.                   
a)      Působnost orgánů krajů, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva obrany ve věcech územního plánování (s rozlišením činností v samostatné a v přenesené působnosti).
b)      Záznam o účinnosti zásad územního rozvoje. Aktualizace zásad územního rozvoje.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
4.                   
a)      Územní studie, její pořizování a schválení její využitelnosti, prověřování její aktuálnosti pořizovatelem, zajištění jejího zpracování žadatelem, úhrada nákladů.
b)      Dohoda o parcelaci a plánovací smlouva.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
5.                   
a)      Dotčené orgány podle zvláštních právních předpisů a stavebního zákona, naplňování ochrany veřejných zájmů v územním plánování.
b)      Rozbor udržitelného rozvoje území.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
6.                   
a)      Údaje o území, poskytovatelé údajů, sledované jevy, obsah územně analytických podkladů.
b)      Opatření proti průtahům při pořizování územního plánu; spojené pořízení územního plánu a regulačního plánu; souběžné pořízení regulačního plánu a změny územního plánu.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
7.                   
a)      Pořízení územně analytických podkladů úřadem územního plánování, krajským úřadem a ministerstvem, jejich aktualizace.
a)      Náhrady za změnu v území; vybrané činnosti ve výstavbě.
b)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
8.                   
a)      Závazná stanoviska orgánů územního plánování – příslušnost k vydávání, obsah, forma a platnost závazného stanoviska.
b)      Koncepce veřejné infrastruktury v územním plánu.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
9.                   
a)      Politika územního rozvoje a územní rozvojový plán – vzájemný vztah, obsah, příslušnost k pořízení, ke schválení, k vydání, sdělení o schválení.
b)      Zástupce veřejnosti a jeho práva, zmocnění.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
10.               
a)      Posuzování vlivů zásad územního rozvoje a územních plánů na udržitelný rozvoj území.
b)      Technická infrastruktura v územním plánování, její pojetí v PÚR a v jednotlivých druzích ÚPD.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
11.               
a)      Obsah zásad územního rozvoje a jejich aktualizace.
b)      Platnost a závaznost územně plánovací dokumentace obcí a jejich částí, schválené přede dnem 1. 1. 2007.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
12.               
a)      Projednání a vydání zásad územního rozvoje, nabytí účinnosti.
b)      Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu. 
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
13.               
a)      Obsah územního plánu (bez odůvodnění).
b)      Evidence územně plánovací činnosti, ukládání písemností a nahlížení do nich; zveřejňování.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
14.               
a)      Obsah odůvodnění územního plánu.
b)      Důvody pro aktualizaci politiky územního rozvoje, zásad územního rozvoje a postupy při jejich aktualizaci (mimo aktualizací pořizovaných na základě zprávy o uplatňování); vyhotovení úplného znění po jejich poslední aktualizaci, nabytí účinnosti po aktualizaci.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
15.               
a)      Zadání územního plánu a jeho projednání.
b)      Územní systém ekologické stability, jeho pojetí v jednotlivých druzích územně plánovací dokumentace.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
16.               
a)      Společné jednání o návrhu územního plánu a další navazující činnosti předcházející veřejnému projednání.
b)      Dopravní infrastruktura v územním plánování, její pojetí v PÚR a jednotlivých druzích ÚPD.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
17.               
a)      Záznam o účinnosti územního plánu. Zpráva o uplatňování územního plánu (obsah, projednání a schválení).
b)      Požadavky na vymezování ploch.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
18.               
a)      Postup pořizování územního plánu od veřejného projednání po nabytí účinnosti.
b)      Základní rozdíly mezi rastrovými a vektorovými geografickými daty, jejich využití v územním plánování.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
19.               
a)      Zastavěné území – definice, které pozemky zahrnuje, vymezení územním plánem, aktualizace zastavěného území.
b)      Zkrácený postup pořizování změny regulačního plánu, vyhotovení úplného znění po jeho poslední změně, nabytí účinnosti po změně.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
20.               
a)      Zastavěné území – vymezení zastavěného území, není-li vydán územní plán; platnost vymezení zastavěného území v ÚPD schválené přede dnem 1. 1. 2007.
b)      Požadavky na vymezování pozemků a umísťování staveb.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
21.               
a)      Obsah regulačního plánu.
b)      Ochrana přírody a krajiny v územním plánování; Natura 2000.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
22.               
a)      Pořízení a vydání regulačního plánu z podnětu.
b)      Mapové podklady. Měřítka výkresů územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
23.               
a)      Pořízení a vydání regulačního plánu na žádost.
b)      Urbanistická koncepce v územním plánu, urbanistické a architektonické hodnoty.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
24.               
a)      Záznam o účinnosti regulačního plánu. Doba platnosti, změna regulačního plánu a zrušení regulačního plánu.
b)      Druhy územních rozhodnutí; v jakých případech se nevyžaduje územní rozhodnutí ani územní souhlas. Podmínky pro uplatnění zjednodušeného územního řízení a územního souhlasu.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
25.               
a)      Závaznost politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace.
b)      Zadání regulačního plánu.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
26.               
a)      Pořízení změny územního plánu (na základě zprávy o uplatňování a na základě zadání).
b)      Kvalifikační požadavky pro územně plánovací činnost; druhy územně plánovacích podkladů.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
27.
a)      Oprávněný investor a jeho práva, registrace oprávněných investorů.
b)      Principy společného povolení – územní řízení s posouzením vlivů na ŽP, společné územní a stavební řízení a společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na ŽP.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
28.
a)      Zkrácené postupy pořizování aktualizace zásad územního rozvoje a změny územního plánu, vyhotovení úplného znění po jejich poslední aktualizaci a změně, nabytí účinnosti po aktualizaci a změně.
b)      Kdy se část územního plánu nebo zásad územního rozvoje nepoužije pro rozhodování.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
29.
a)      Politika územního rozvoje a územní rozvojový plán, jejich aktualizace - projednání, posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území.
b)      Postup při výběru nejvhodnější varianty obsažené v návrhu zásad územního rozvoje nebo v návrhu územního plánu.
c)      Návrh vybraných částí územně analytických podkladů s důrazem na určení problémů k řešení a zadání územního plánu.
 
 
 (platnost otázek od 1. 10. 2024)
 
1.
a)    Cíle a úkoly územního plánování.
b)    Oprávněný investor - oprávnění v postupech podle stavebního zákona, registrace, vedení seznamu.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
2.    
a)    Orgány územního plánování (hierarchie, vazby).
b)    Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
3.
a)    Působnost orgánů obcí v územním plánování (samostatná/přenesená).
b)    Vysvětlete pojmy - veřejná infrastruktura, veřejně prospěšná stavba, veřejně prospěšné opatření.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
4.   
a)    Působnost orgánů krajů v územním plánování (samostatná/přenesená).
b)    Vysvětlete pojmy - zastavěné území, zastavitelná plocha, nezastavěné území, charakter území.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
5.
a)    Působnost Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva obrany v územním plánování.
b)    Rozbor udržitelného rozvoje území.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
6.
a)    Vláda - pravomoci v územním plánování.
b)    Urbanistická koncepce v územním plánu.
c)    Určení k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
7.
a)    Dotčené orgány v územním plánování (ochrana veřejných zájmů).
b)    Jednotný standard územně, strojově čitelný formát.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
8.
a)    Druhy nástrojů územního plánování.
b)    Zelená infrastruktura, občanské vybavení, veřejná prostranství - pojetí v územně plánovací dokumentaci (stručně).
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
9.
a)    Územně analytické podklady - členění, účel, obsah, poskytovatel údajů o území.
b)    Kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti a výjimky.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
10.
a)    Územně analytické podklady - pořizování vč. aktualizací, ukládání.
b)    Vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k územně plánovací dokumentaci (náležitosti, lhůty).
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
11.
a)    Územní studie - účel, obsah, pořizování, poskytování, prověření aktuálnosti.
b)    Dopravní a technická infrastruktura - pojetí v politice územního rozvoje a v územně plánovací dokumentaci (stručně).
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
12.
a)    Politika územního rozvoje - obsah, účel, řešené území, závaznost.
b)    Stavební řád - druhy staveb, stavební úřady, povolování (stručný přehled).
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
13.
a)    Politika územního rozvoje - pořizování, zpráva o plnění, změny, schvalování.
b)    Vysvětlit pojmy - změna v území, plocha, koridor a plocha nebo koridor celostátního/nadmístního/lokálního významu.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
14.
a)    Územně plánovací dokumentace - členění, forma a závaznost.
b)    Řešení rozporů při pořizování územně plánovací dokumentace.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
15.
a)    Územní rozvojový plán - obsah, účel, řešené území, měřítka výkresů.
b)    Zástupce pořizovatele - oprávnění (udělení/zánik/příslušnost k udělení oprávnění).
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
16.
a)    Zásady územního rozvoje - obsah, účel, řešené území, měřítka výkresů.
b)    Ochrana přírody a krajiny v územním plánování - instituty ochrany, krajinný ráz (stručně), Natura 2000.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
17.
a)    Územní plán - obsah, účel, řešené území, měřítka výkresů.
b)    Zveřejňování a ukládání dokumentů - politika územního rozvoje, územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
18.
a)    Regulační plán - obsah, účel, řešené území, měřítka výkresů.
b)    Vyvlastnění - účely vyvlastnění.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
19.
a)    Územně plánovací dokumentace - rozhodnutí o pořízení, návrh zadání (projednání a schválení návrhu zadání), úhrada nákladů při pořizování územně plánovací dokumentace, návrh územně plánovací dokumentace.
b)    Vysvětlit pojmy - transformační plocha, plocha změny v krajině, limit využití území, územní rezerva.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
20.
a)    Územně plánovací dokumentace - projednání návrhu, vyhodnocení výsledků projednání a vydání.
b)    Vybrané činnosti.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
21.
a)    Územně plánovací dokumentace - vyhodnocování a zpráva o uplatňování.
b)    Politika architektury a stavební kultury.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
22.
a)    Územně plánovací dokumentace - změna, rozhodnutí o změně, pořizování změny.
b)    Mapové podklady pro územně plánovací činnost, digitální technické mapy.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
23.
a)    Zvláštní postupy - zrušení územně plánovací dokumentace schvalujícím orgánem, následky zrušení, souběžné pořizování územně plánovací dokumentace.
b)    Vysvětlit pojmy - uliční čára, stavební čára, nadřazená a navazující územně plánovací dokumentace.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
24.
a)    Zastavěné území - obsah, pořizování, vydání, změna.
b)    Územní systém ekologické stability v územně plánovací dokumentaci (účel, členění, hierarchie, vymezení).
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
25.
a)    Územní opatření - druhy, podmínky vydání, obsah, pořizování a vydávání, výjimky.
b)    Údaje o území, poskytování údajů o území.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
26.
a)    Přezkum územně plánovací dokumentace - podnět k přezkumu, postupy, příslušnost k přezkumu, důsledky zrušení územně plánovací dokumentace nebo její části.
b)    Orgán životního prostředí, orgán ochrany přírody - kompetence v územním plánování.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
27.
a)    Požadavky na vymezování ploch, požadavky na vymezování pozemků, požadavky na umisťování staveb.
b)    Náhrady za změnu v území - oprávněné osoby, povinné osoby, způsob náhrady, regresní náhrady.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
28.
a)    Národní geoportál územního plánování - účel, příslušnost k vedení, vkládání, obsah, využití.
b)    Koncepce uspořádání krajiny v územním plánu.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
29.  
a)    Pořizovatelská činnost (úkony pořizovatele), určený zastupitel.
b)    Koncepce veřejné infrastruktury v územním plánu.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
30. 
a)    Plánovací smlouva - definice pojmu, účel, obsah, uzavírání, přezkum.
b)    Kontrola ve věcech územního plánování - působnost/příslušnost ke kontrole, předmět kontroly, nápravná opatření.
c)    Určení problémů k řešení v rozboru udržitelného rozvoje území, průmět do zadání územního plánu.
 
 
 
 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.4 + 35.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru