+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ BPSP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a správních řízeních souvisejících podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

                                      (Platnost otázek od 1. 7. 2017)

                             /u ústní zkoušky úředník losuje 2 otázky/

1.      Alkohol a jiné návykové látky, orientační a odborné lékařské vyšetření, používané metody vyšetření.
2.      Vymezení přestupku, okolnosti vylučující protiprávnost.
3.      Věk, nepříčetnost, zavinění a jeho formy.
4.      Druhy správních trestů (§ 35, § 45 – § 50 zákona č. 250/2016 Sb.)
5.      Propadnutí a zabrání věci.
6.      Ukládání správních trestů, mimořádné snížení výměry pokuty, upuštění od uložení správního trestu.
7.      Věcná a místní příslušnost správního orgánu v řízení o přestupku.
8.      Odložení věci včetně konkrétních případů dle zákona č. 361/2000 Sb.
9.      Zahájení řízení o přestupku z moci úřední a se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku.
10. Narovnání.
11. Společné řízení o přestupku a uložení správních trestů při společném řízení.
12. Zánik odpovědnosti za přestupek, počítání lhůt.
13. Zastavení řízení o přestupku a překážky řízení.
14. Účastníci řízení o přestupku, jejich postavení a právo na odvolání.
15. Uplatnění náhrady škody a nároku na vydání bezdůvodného obohacení v řízení o přestupku.
16. Projednávání a postih přestupků mladistvých.
17. Podklady pro vydání rozhodnutí a dokazování v řízení o přestupku.
18. Ústní jednání o přestupku a náležitosti řádné a včasné omluvy.
19. Náhrada nákladů řízení.
20. Náležitosti rozhodnutí o přestupku.
21. Oznámení rozhodnutí o přestupku, právní moc, vykonatelnost a jiné právní účinky.
22. Doručování písemností v řízení o přestupku.
23. Příkazní řízení obecně dle zákona č. 250/2016 Sb. (§ 90) a zákona č. 500/2004 Sb. (§ 150).
24. Příkaz na místě a příkazový blok, napomenutí (§ 91 a § 92 zákona č. 250/2016 Sb.) plus konkrétní příklady dle zákona č. 361/2000 Sb.
25. Pravomoc obecní, vojenské policie a celní správy při projednávání přestupků ve vztahu k silničnímu provozu.
26. Podání odvolání, odporu a jejich účinky a postup správního orgánu po podání těchto opravných prostředků.
27. Soudní přezkum rozhodnutí o přestupku, uspokojení žalobce po podání správní žaloby dle správního řádu.
28. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem, zaznamenávání a odečet bodů (§ 123a, §123b a § 123e zákona č. 361/2000 Sb.).
29. Celkový počet dosažených bodů a s tím spojené následky, námitky proti záznamu bodů a vrácení řidičského oprávnění (§ 123c, §123d a § 123f zákona č. 361/2000 Sb.).
30. Vybírání kaucí podle zákona č. 361/2000 Sb.
31. Zabránění v jízdě (§ 118a zákona č. 361/2000 Sb.)
32. Zadržení řidičského průkazu (§ 118b a § 118c zákona č. 361/2000 Sb.) a jeho neplatnost.
33. Pozbytí řidičského oprávnění (§ 94a zákona č. 361/2000 Sb.) a jeho vrácení (§ 102 zákona č. 361/2000 Sb.), přestupky podle § 125c odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.
34. Pojem dopravní nehody a povinnosti účastníků dopravní nehody.
35. Problematika nepřipoutání se bezpečnostním pásem za jízdy, užití dětské autosedačky, navazující přestupky (různé subjekty).
36. Přestupky podle § 125c odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb.
37. Přestupky podle § 125c odst. 1 písm. b), c), d) zákona č. 361/2000 Sb.
38. Přestupky podle § 125c odst. 1 písm. e) zákona č. 361/2000 Sb.
39. Přestupky podle § 125c odst. 1 písm. f) zákona č. 361/2000 Sb. kromě bodu 2, 3, 4.
40. Překročení nejvyšší dovolené rychlosti a jeho právní posouzení včetně sankcí (§ 125c odst. 1 písm. f) bod 2, 3, 4 zákona č. 361/2000 Sb.), stanovování nejvyšší dovolené rychlosti, oprávnění k měření rychlosti vozidel.
41. Přestupky podle § 125c odst. 1 písm. g), h), i), j) zákona č. 361/2000 Sb.
42. Přestupky podle § 125c odst. 2 a § 125d zákona č. 361/2000 Sb.
43. Přestupky učitele autoškoly.
44. Přestupek provozovatele vozidla podle § 125f zákona č. 361/2000 Sb.
45. Přestupky podle zákona č. 168/1999 Sb., pojem vlastník a provozovatel vozidla.
46. Trestné činy v silničním provozu.

 

 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (9.0 + 44.4) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru