+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Kurz: Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Rozsah 64 hodin

Cena 500 Kč

Místo konání LMS ELEV

Lektor(ka)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Vedoucí úřadů územních samosprávných celků (zejména tajemníci)

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Distanční kurz je určený vedoucím úřadů územních samosprávných celků podle § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků . Jeho cílem je poskytnout vedoucím úřadů přehled o správních činnostech, které dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vykonávají jejich podřízení.

Program

Přehled správních činností, právní předpisy, zkušební otázky, opakovací otázky k modulům.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský, f.jan@institutpraha.cz, tel: 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Odborná literatura

Pokračování souboru právních předpisů - z kapacitních důvodů je nutné umístit informace do této kolonky.
Zákon č. 67/2000 Sb., ze dne 25. února 2000, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999
Sb.
•Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády, vyhlášky, směrnice, sdělení:
•Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění
pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu
•Nařízení vlády č. 147/2003 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o
střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
•Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000
Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších
předpisů
•Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních
záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů
vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu
obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění
bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších
elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících
komor, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické
ochrany utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných
informací, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany
obyvatelstva
•Vyhláška č. 80/2010 Sb., o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech
havarijního plánu
•Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při
vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
•Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení
integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro
krizové stavy ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování
požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku
na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se
stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného
prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor
povolávacího příkazu, ve znění pozdějších předpisů
•Směrnice Ministerstva vnitra č. j. MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011,
kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje,
krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce
•Metodický pokyn Ministerstva zemědělství čj. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. 6. 2016
k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou
působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového
zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů.
Materiál byl zveřejněn ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí (ročník 15, částka
1, vydán dne 21. února 2017)
Sdělení FMZV č.168/1991 Sb., - Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12.
srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemající
mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977,

ve zdravotnictví
•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonu, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o
léčivech), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České
lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů
•Úmluva o lidských právech a biomedicíně – č. 96 a č. 97/2001 Sbírky mezinárodních
smluv
•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, v
platném znění
•Vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních
služeb, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a
specializované způsobilosti výkonu zdravotnických povolání lékaře, zubního lékaře a
farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním
zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských
zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních
vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 54/2008 Sb., o stanovení způsobu předepisování léčivých přípravků a o
lékařských předpisech, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (úprava v oblasti léčiv, návykových látek,
zdravotnických prostředků a úprava tabákových výrobků, alkoholu a jiných návykových
látek, mimořádné události a krizové situace), ve znění pozdějších předpisů

ve vodním hospodářství
•Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č.20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro
vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních
vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů
veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č.401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění
odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod
povrchových, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob
provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních
děl, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím
pozemků a jejich části a způsobu a rozsahu péče o ně, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování
záplavových území a jejích dokumentace, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána
plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod
k plavbě, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod,
způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení
stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod
vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o
zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro
stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 157/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví
povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního
úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření
obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle
vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní
evidenci), ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č.40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy,
Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, ve znění
pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č.10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy,
Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky, ve
znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., České socialistické republiky ze dne 24. června 1981 o
chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les,
Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky
Moravy, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a
kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
•Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve
věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního
zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech
havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování
jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

v lesním hospodářství a myslivosti
•Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin
lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem
lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s
reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na
lesích, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a
podrobnostech a ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy
lesů a o jejich označení, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního
podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v
lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění
pozdějších předpisů
Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a
vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního
hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, ve znění pozdějších předpisů
•Instrukce MZe k uplatňování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dostupná na webových
stránkách MZe, Lesní hospodářství)
•Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001
Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších
podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů
zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým
bude vymezena část honitby jako bažantnice, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování
plánu mysliveckého hospodaření v honitbě, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v
ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných
biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd
(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a o prostředcích na ochranu rostlin, ve znění
pozdějších předpisů

v zemědělství
Rybářství:
•Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o
rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných
zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

Rostlinolékařství:
•Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 5/2020 Sb., o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových
organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně
vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového
materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu
rostlin, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu
zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění
přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v
platném znění
•Nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po požadavky na označování
přípravků na ochranu rostlin, v platném znění
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných
opatřeních proti škodlivým organismům rostlin.
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních
kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování
potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních
podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin

v ochraně přírody
•zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně
některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště
chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně
některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
•zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně
lesa, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
•zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně
mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
•zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších
•nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují
ptačí oblasti, ve znění pozdějších předpisů
•nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných
lokalit, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní
rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní, ve znění
pozdějších předpisů
•vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy
Natura 2000
•vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti
uplatnění nároku, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční
náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění
nároku, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování,
evidenci a označování chráněných území, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 110/2015 Sb., o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních
parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech
tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich
ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 210/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s
ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 298/2018 Sb., zpracování oblastn318ích plánů rozvoje lesů a o vymezení
hospodářských souborů, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o
myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu
rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně
některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných
lokalit, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 64/2011 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území (k
provedení §§ 38, 39, 40, 45e a 47 ZOPK), ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších
předpisů
•Nařízení rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997, o ochraně druhů volně žijících
živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění pozdějších
předpisů
•Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k
nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích
rostlin regulováním obchodu s nimi, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v
akvakultuře, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1143/2014, o prevenci a regulaci zavlékání
či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o
ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s
nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o
obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

v ochraně ovzduší
•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních
práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí
skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 280/2020 Sb., o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových
vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu
informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro
vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení
některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných
skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a
fluorovaných skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují
ozonovou vrstvu v platném znění
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových
plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými
chemickými látkami nebo chemickými směsmi
•Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií)
• Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany
objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
• Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu
při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
• Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací
poskytovaných zpracovateli posudku
• Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku
závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
• Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a
náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
• Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon)
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek
• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci označování a
balení chemických látek a směsí

při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování
znečištění
•zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek
souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
•směrnice Rady Evropských společenství 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých
veřejných a soukromých projektů na životní prostředí, ve znění směrnice Rady Evropské
unie 97/11/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května
2003 o účasti veřejnosti na vypracovávání některých plánů a programů týkajících se
životního prostředí a o změně směrnic Rady 85/337/EHS a 96/61/ES, pokud jde o účast
veřejnosti a přístup k právní ochraně
•směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2001/42/ES o posuzování vlivů
některých plánů a programů na životní prostředí
•úmluva Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí
přesahujících státní hranice E/EHK/1250
•zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 69/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a
omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších zákonů
•vyhláška č.288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
•zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod,
přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících
zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
•směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 o integrované
prevenci a omezování znečištění.

při ochraně zemědělského půdního fondu
•zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
•vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního
fondu, ve znění pozdějších předpisů
•metodického pokynu MŽP č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního
fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů
•vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů

Právní předpisy

při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství
•Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely pozemních
komunikací delší než 500 metrů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve
znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na
mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým
poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření
a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů

v silniční dopravě
•Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších
předpisů
•Sdělení č. 62/2010 Sb.m.s., kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.
108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské
dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších
předpisů
•Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006, o harmonizaci některých
předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy,
•Nařízení Rady (EHS) č. 3821/85, o záznamovém zařízení v silniční dopravě
•Nařízení Rady (EHS) č. 881/92, o přístupu na trh silniční přepravy zboží uvnitř
Společenství, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 484/02, kterým se mění
nařízení Rady (EHS) č. 881/92 pro účely zavedení osvědčení řidiče
•Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90, o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy
zboží
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Nařízení EP a Rady (ES) č. 1370/2007, o veřejných službách v přepravě cestujících po
železnici a silnici
•Nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011, o právech cestujících v autobusové a autokarové
dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
•Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpis

při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích a správních řízeních souvisejících
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla),
ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod, ve znění pozdějších předpisů

při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech
•Úmluvy o silničním provozu, Ženeva 1949, Vídeň 1968
•Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských průkazech v platném znění
•Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o
tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém
zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
•Směrnice Komise 2008/65/ES, kterou se mění Směrnice Rady 91/439/EHS o řidičských
průkazech
•Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/EC o řidičských průkazech
•Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení
motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a
zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých
zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel,
zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského
potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového
vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení
motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, ve znění pozdějších předpisů


při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních
vozidel
•Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o
změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z
provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a
podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování
silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a
o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
•Další předpisy, které obsahují ustanovení, na základě kterých se provádí výdej dat z
registru vozidel v souvislosti s § 4 odst. 3 (prokázání právního zájmu) zákona č. 56/2001 Sb.
•Nařízení Rady EU č. 1160/2005 (v podmínkách ČR) – Schengenský informační systém
•Rozhodnutí Rady 2008/615/ SVV a 2008/616/SVV – Prümská úmluva
•Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů

při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní
dopravy
•Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve
znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při
provozování dráhy a drážní soupravy, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní
dopravu, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a
postupech při vzniku mimořádných událostí na drahách, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 28/1967 Sb., kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 429/2001 Sb., o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k
provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční
způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o
doplňkových přepravních službách, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 63/2018 Sb., o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických
požadavků na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
•Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
•Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších
předpisů.
•Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním
samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
•Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů
VOJTÍŠKOVÁ, Miroslava, KUŠ, Petr. Finanční hospodaření územní samosprávy. Praha:
Institut pro veřejnou správu Praha, 2020. ISBN 978-80-86976-57-0

při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy
•Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o
státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu
území s archeologickými nálezy, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu
ochrany památkových rezervací a památkových zón, ve znění pozdějších předpisů
•Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb.m.s., ve znění
pozdějších předpisů
•Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb.m.s. , ve
znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu,
ve znění pozdějších předpisů
•Sdělení č. 71/2007 Sb.m.s, Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků,
ve znění pozdějších předpisů
•Sdělení č. 159/1991 Sb., o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské
unie, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení Rady (EHS) č. 116/2009 ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady
(ES) č. 947/01
•Nařízení Komise (EHS) č. 752/93 provádějící nařízení Rady č. 3911/92, ve znění nařízení
Komise (ES) č. 1526/98
•Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o
ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
•Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v
muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky
(kraji, obcemi), MK ČR č. j. 53/2001 (publikováno na webových stránkách Ministerstva
kultury)
•Metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o
sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí, MK ČR č. j. 14.639/2002,
(publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury


v územním plánování
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve
znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních
mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších
předpisů

při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění
•Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu,
ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých
zákonů (chemický zákon)
•Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke
stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a
infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických
odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně
zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému
majetku, ve znění pozdějších předpisů

při výkonu veřejného opatrovnictví
•Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se
zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
•Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování (zákon o
zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o
změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské
soudy, ve znění pozdějších předpisů
Odborná literatura:
•Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 –
Rovnost před zákonem
•Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování.
MPSV.2013.
•Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky. Ministerstvo vnitra. Praha, 2016.
•Metodika výkonu opatrovnictví. Instand. Karlovy Vary, 2015.
•Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017.
•Mach, P., Janečková, E., Čiberová, H. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb.
Praha: Anag, 2016.
•Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117.
Praha: Leges, 2013. – Zejména ustanovení § 15, 38-64,80,101-117.
•Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654.
Praha: Leges, 2014. – Zejména ustanovení § 436-485, 545-599.
•Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha:
Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1400-1447.
•Švestka, J.; Dvořák, J; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha:
Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1810-1867.

v sociálních službách
•Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV
A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony
•Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č.306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
Službách, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve
znění pozdějších předpisů
•Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

při sociálně-právní ochraně dětí
•Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV
A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 360/1999 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o
sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Sdělení č. 228/1993 Sb., o smlouvě mezi ČR a SR o sociálním zabezpečení
•Sdělení č.209/1993 Sb., o Smlouvě mezi ČR a SR o práv. pomoci poskyt. justičními, ve
znění pozdějších předpisů
•Sdělení č. 34/1998 Sb., o Úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí
•Sdělení č. 43/2000 Sb., o Úmluvě o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
• Sdělení č.132/2000 Sb.m.s, o Evropské úmluvě o osvojení
•Sdělení č. 66/2000 Sb.m.s., o Evropské úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o výchově
dětí a obnovení výchovy dětí
•Sdělení č. 47/2001 Sb.m.s., o přistoupení České republiky k Evropské úmluvě o právním
postavení dětí narozených mimo manželství
•Sdělení č. 54/2001 Sb.m.s., o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
•Sdělení č. 141/2001 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu,
uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně
dětí
•Sdělení č. 90/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k
odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluva č.182)
•Sdělení č. 91/2005 Sb.m.s., o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže (zákon o soudnictví ve věcech
mládeže), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích
•Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisůi
•Zákon č. 221/2003 Sb. o dočasné ochraně, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 182/1991 Sb.,kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o
působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
•Instrukce MPSV č.j. 21-12242/2000 ze dne 15.3. 2000, kterou se stanoví rozsah evidence
dětí a obsah spisové dokumentace o dětech,vedené orgány sociálně-právní ochraně dětí a
obsah spisové dokumentace o žadatelích o osvojení a o svěření do pěstounské péče
•Instrukce č.j. 698/88 – L ze dne 30.12. 1988, kterou se upravuje postup při výkonu
soudních rozhodnutí o výchově nezletilých dětí
•Rezoluce Rady Evropské unie z 26.6.1997 o nedoprovázených nezletilcích, kteří jsou
příslušníky třetích zemí ( 97/ C 221/03)
•Doporučení RE 4( 1984) o rodičovské zodpovědnosti
•Doporučení RE 6(1987) o pěstounských rodinách
•Doporučení RE 2(1993) o medikosociálních aspektech zneužívaných dětí
•Doporučení RE 1286 (1996) o Evropské strategii pro děti
•Národní plán boje proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí
•Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
•Prováděcí vyhlášky MPSV k zákonům

při správě živnostenského podnikání
•Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o
provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, ve znění
pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci
svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v
oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních
příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně
některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní
orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění
pozdějších předpisů
•Zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v
noční době, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění
pozdějších předpisů

při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy
•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro
krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů
•Nařízení vlády č. 139/2017 Sb., o plánování obrany státu, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších
předpisů
•Metodika vyžadování věcných zdrojů za krizových situací, schválená usnesením vlády ČR
ze dne 7. 12. 2020 č. 1275
•Metodika činnosti při plánování a zajišťování nezbytných dodávek v systému
hospodářských opatření pro krizové stavy, vydaná SSHR aktualizovaná v r. 2021
Studijní materiál "Hospodářská opatření pro krizové stavy - modul H" vydaný MV GŘ
HZDS ČR v r. 2008

ve školství
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského
zákona, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských
zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským
zařízením, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících
zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů
• Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 332/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z
povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné
školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění
pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou
zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších
předpisů
• Vyhláška č. 353/2016 Sb., Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve
znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
nadaných, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné,
přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů

při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní
samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku
Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998
Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s
rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán
hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2021 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Literatura
Josef Vedral: Správní řád – komentář, 2. vydání, Bova Polygon, Praha 2012
Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo: Správní řád – komentář, 6. vydání, C.H. Beck, Praha 2019
Kučerová, Horzinková: Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o
některých přestupcích s komentářem a judikaturou, 2. vydání, Leges, Praha 2019
Jan Strakoš: Zákon o některých přestupcích – praktický komentář, 2. vydání, Wolters
Kluwer ČR, Praha 2019
Strakoš, Kroupová: Základy správního trestání (3. rozšířené a doplněné vydání), 2019
Kroupová, Strakoš: Vzory pro projednávání přestupků podle zákona č. 251/2016 Sb., 3.
vydání, 2019

při správě matrik a státního občanství
I•Obecný zákoník občanský (Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení §
28 – 32, 92, 160 – 161
•Vystěhovalecký patent (Císařský patent č. 2557/1832 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení § 1, 2,
6, 7, 9, 10, 19, 20
•Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sbírka polit. zák. sv. 61, č. 20)
•Zákon domovský č. 105/1863 ř. z., novelizovaný zákonem č. 222/1896 ř. z.
•Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství
•Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů
•Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo v Uhrách
•Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky –
ustanovení § 4
•Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se mění dosavadní ustanovení o nabývání a
pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
•Zákon č. 193/1920 Sb., Branný zákon republiky Československé – zejména § 31
•Vládní nařízení č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy – ustanovení § 240
– 248
•Mírová smlouva č. 217/1921 Sb. mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a
Protokol, podepsaná ve Versailles dne 28. 6. 1919
•Mírová smlouva č. 507/1921 Sb. mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem,
podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. 9. 1919
•Mírová smlouva č. 102/1922 Sb. mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem,
Protokol a Deklarace, Trianon 1920
•Smlouva č. 508/1921 Sb. mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a
Československem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. 9. 1919
•Smlouva č. 107/1921 Sb. mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o
státním občanství a ochraně menšin, podepsaná v Brně dne 7. června 1920
•Smlouva č. 308/1922 Sb., o státním občanství mezi republikou Československou a říší
Německou, ve znění smlouvy č. 235/1936 Sb.
•Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví, ve znění zákona č. 164/1936 Sb. – zejména § 1
•Vládní vyhláška č. 20/1925 Sb. o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o
Těšínsku, Oravě a Spiši
•Smlouva č. 56/1926 Sb. mezi republikou Československou a republikou Polskou o
otázkách právních a finančních
•Ústavný zákon č. 152/1926 Sb., o udelení štátneho občianstva československého niektorým
osobám
•Úmluva č. 169/1929 Sb. o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy
•Zákon č. 60/1930 Sb., jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi
Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci
•Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního
občanství osob národnosti německé a maďarské ve změně zákona č. 116/1949 Sb.
•Smluva č. 186/1946 Sb. medzi Československou republikou a Svazom sovietskych
socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine
•Ústavní dekret prezidenta republiky č. 60/1945 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi
Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské
Ukrajině ze dne 29. června 1945
•Vládní nařízení č. 61/1945 Sb. o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou
republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29.
června 1945, ve znění vyhlášky č. 21/1946 Sb.
•Dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného
přesídlení občanů české a slovenské národnosti žijících v SSSR na území Volyňské gubernie
a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské žijících na území
Československa
•Ústavný zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do
vlasti, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
•Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva
•Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 245/1948 Zb., o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
•Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství
•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 186/2013 Sb., Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých
zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
•Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb., kterým se mění a
doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního
občanství České socialistické republiky, ve změně zákona č. 92/1990 Sb.
•Zákon České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních
výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání
československého státního občanství
•Zákon ČNR č. 92/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb. , o
nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného
opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1958 Sb., o Úmluvě mezi Československou
republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s
dvojím občanstvím, ve znění vyhlášky č. 71/1981 Sb.
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 37/1961 Sb., o Úmluvě mezi Československou
socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek
státního občanství
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 71/1966 Sb.,o Úmluvě mezi Československou
socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se
dvojího státního občanství
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 37/1974 Sb., o Smlouvě mezi Československou
socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního
občanství
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1975 Sb., o Smlouvě mezi Československou
socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního
občanství
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 71/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou
socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku
dvojího státního občanství
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 96/1985 Sb., o Smlouvě mezi Československou
socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního
občanství
•Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 72/1962 Sb., o Úmluvě o státním občanství vdaných
žen
•Úmluva č. 43/2002 Sb. m. s., o omezení případů bezdomovectví
•Evropská úmluva o státním občanství č. 76/2004 Sb. m. s.
•Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti č. 108/2004 Sb. m. s.

II. Právní předpisy na úseku matrik
•Obecný zákoník občanský (Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení
•Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu, příjmení a o změně některých souvisejících
zákonů, ve znění pozdějšího předpisu
•Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 91/2013 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů
•Vyhláška č. 207/2011 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu,
příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějšího předpisu
•Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověření pravosti
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů

III. Právní předpisy související
•Vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány
cizích států
•Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů
(zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších
předpisů
•Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
•Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti
ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy
ČR, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb.,
o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
•zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a
dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve
znění pozdějších předpisů
•vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších
předpisů
•zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
•zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení
•Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY, ve znění pozdějších
předpisů
•Ústavní zákon č. 300/2000 Sb., kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České
republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., a ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o
bezpečnosti České republiky
•Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými
nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č.
634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve
znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně
utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, ve znění pozdějších
předpisů
•Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou
pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní
pomoci při obnově území), ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční
dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
•Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
•Zákon č. 67/2000 Sb., ze dne 25. února 2000, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o
lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zá
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
1. 5. 2024 - 30. 6. 2024 2ELRSVUC241000 LMS ELEV 500 Kč
1. 7. 2024 - 31. 8. 2024 2ELRSVUD242000 LMS ELEV 500 Kč
1. 9. 2024 - 31. 10. 2024 2ELRSVUE242000 LMS ELEV 500 Kč
1. 11. 2024 - 31. 12. 2024 2ELRSVUF242000 LMS ELEV 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (43.7 + 21.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru